Przedstawiciel polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kupuje złom w Niemczech. Własność zakupionego złomu jest przenoszona na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Zakupiony złom jest następnie przywożony na terytorium Polski. Czy takie czynności spółki będą opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku cywilnoprawnym; dalej: ustawa o PCC). Z kolei w myśl art. 4 pkt 1 ustawy o PCC przy umowie sprzedaży obowiązek podatkowy ciąży co do zasady na kupującym.

Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o PCC czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są:

1) rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium RP,

2) rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium RP.

Jak wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 7 maja 2024 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4014.139.2024.1.JS: „Z treści powołanego powyżej art. 1 ust. 4 ww. ustawy wynika, że umowa sprzedaży podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili zawarcia umowy jej przedmiot znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas nie ma znaczenia, gdzie umowa zostanie zawarta i gdzie mają miejsce zamieszkania (siedzibę) strony umowy.

Umowa sprzedaży podlega również podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeśli rzecz będąca przedmiotem umowy sprzedaży w chwili jej zawarcia znajduje się za granicą, ale nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i czynność zostanie dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

W analizowanej sytuacji towar, który był przedmiotem nabycia, w momencie zawarcia umowy znajduje się w Niemczech, tj. poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a więc nie jest spełniony warunek opodatkowania czynności cywilnoprawnej określony w art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy o PCC. Dokonanie zakupu towaru (złomu) nie będzie podlegać opodatkowaniu także na podstawie art. 1 ust. 4 pkt 2 ustawy o PCC, bo wprawdzie nabywca rzeczy ma siedzibę w Polsce, jednak umowa nie została zawarta na terytorium RP. Skoro w przypadku zakupu złomu w Niemczech nie ma zastosowania żaden z przypadków wskazanych w art. 1 ust. 4 ustawy o PCC, to nabycie to nie podlega PCC i spółka nie musi płacić tego podatku. ©℗