Wypłata zysku wspólnikowi spółki komandytowej przekształconej ze spółki z o.o. była opodatkowana PIT – uznał NSA. Sprawa dotyczyła stanu prawnego sprzed 2015 r., kiedy były wątpliwości, czy środki zgromadzone na kapitale zapasowym i rezerwowym są przychodem w momencie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową czy później – w momencie ich wypłaty wspólnikowi spółki osobowej powstałej z tego przekształcenia.
Od 2015 r. nie ma już żadnych wątpliwości, że przychód powstaje od razu w momencie przekształcenia.
Sprawa rozstrzygnięta przez NSA była o tyle niecodzienna, że wspólnik uważał, iż przed 2015 r. nie było podstawy prawnej do pobierania podatku nawet po przekształceniu, w momencie wypłaty zysku zgromadzonego wcześniej na kapitale zapasowym i rezerwowym spółki z o.o. Podatnik twierdził, że ustawa o PIT nie zawierała przepisu, który nakazywałyby opodatkować taką wypłatę. Jego pełnomocnik przekonywał na rozprawie przed NSA, że wypłacone środki zostaną opodatkowane dopiero w momencie wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej.
Reklama
Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Potwierdził, że w momencie przekształcenia spółki kapitałowej w osobową nie powstał dochód (przychód) u wspólnika, ale późniejsza wypłata (lub postawienie do dyspozycji) przez spółkę komandytową zysku wypracowanego przez spółkę z o.o., zgromadzonego na jej kapitale zapasowym i rezerwowym, jest już opodatkowana.

Reklama
Organ wskazał, że podstawą prawną jest tu art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 24 ust. 5 ustawy o PIT. Dodał, że obowiązek ten wynika też z ogólnej zasady zapisanej w art. 9 ust. 1 ustawy o PT. Nakazuje ona opodatkować wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem tych, które ustawodawca wprost wymienił.
Ze stanowiskiem tym zgodziły się sądy obu instancji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie podkreślił, że dla wspólnika neutralne podatkowo było tylko przekształcenie spółki z o.o. w komandytową. Późniejsza wypłata wspólnikowi środków zgormadzonych wcześniej na kapitale zapasowym lub rezerwowym spółki z o.o. będzie opodatkowanym przychodem.
Sąd zwrócił uwagę na to, że gdyby to spółka z o.o. postanowiła wypłacić zyski z lat ubiegłych, zgromadzone na kapitałach zapasowym i rezerwowym, to nie byłoby wątpliwości, że powstałby obowiązek zapłaty podatku (zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o PIT). – Nie ma zatem podstaw do przyjęcia, że te same zyski, tyle że wypłacone przez następcę prawnego, mogą nie być opodatkowane – stwierdził krakowski sąd.
Podobnie orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Grażyna Nasierowska podkreśliła, że ustawodawca w żadnej mierze nie zwolnił z PIT wypłaty z zysku podzielonego lub niepodzielonego u poprzednika prawnego (w spółce z o.o.). Co więcej, gdyby sąd uwzględnił stanowisko podatnika, to doszłoby do różnicowania sytuacji podatników w zależności od momentu wypłaty zysków spółki. Wypłata dywidendy byłaby objęta PIT, a przekazanie zysków po przekształceniu nie – zwróciła uwagę sędzia.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 8 czerwca 2016 r., sygn. akt II FSK 264/15.