Przychodu ze sprzedaży akcji nie można pomniejszyć o przychód z realizacji pochodnych instrumentów finansowych (opcji i RSU), w wyniku których podatnik nabył te akcje – potwierdził NSA.
Sprawa dotyczyła podatnika, który nabył nieodpłatnie i częściowo odpłatnie pochodne instrumenty finansowe – opcje na akcje i zastrzeżone certyfikaty akcji (z ang. Restricted Share Units, w skrócie RSU). Oba instrumenty nie są jednak dopuszczone do obrotu, co oznacza, że ich wartość jest niemierzalna. Podatnik będzie mógł skorzystać z tych instrumentów dopiero po pewnym czasie (określonym w umowie). Wcześniej nie będzie posiadał żadnych praw, np. do dywidendy.
W momencie realizacji opcji lub RSU będzie mógł kupić akcje za cenę, która nie będzie wyższa niż rynkowa. Co więcej, ze spółką, która jest organizatorem planu akcyjnego, nie wiąże go stosunek pracy.
Spór z fiskusem dotyczył skutków sprzedaży akcji nabytych w wyniku realizacji opcji lub RSU. Podatnik sądził, że będzie mógł zaliczyć do kosztów sprzedaży akcji wydatki poniesione na ich nabycie oraz przychód z realizacji instrumentu finansowego. Podkreślał, że w momencie realizacji opcji lub RSU powstanie u niego przychód, od którego będzie musiał zapłacić PIT. Ponowna zapłata PIT przy sprzedaży prowadziłaby więc do podwójnego opodatkowania.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie zgodził się z podatnikiem. Uznał, że przy sprzedaży akcji nabytych (objętych) w wyniku realizacji pochodnych instrumentów będzie mógł on zaliczyć do kosztów zapłaconą cenę wykonania opcji oraz ewentualne opłaty związane ze sprzedażą tych akcji, np. opłaty manipulacyjne. Nie może jednak zaliczyć do nich przychodu z realizacji pochodnych instrumentów finansowych (opcji i RSU).
WSA w Warszawie zgodził się ze stanowiskiem organu. Wyjaśnił, że nie dochodzi w tym wypadku do podwójnego opodatkowania. Nie można bowiem przychodu z realizacji praw z opcji utożsamiać z przychodem ze sprzedaży akcji. WSA wyjaśnił, że najpierw opodatkowana jest realizacja pochodnych instrumentów finansowych (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT), a później odpłatne zbycie papierów wartościowych (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6a ustawy).
Stanowisko to podzielił również Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Stefan Babiarz wskazał, że identyczne rozstrzygnięcie zapadło w sądzie kasacyjnym 13 kwietnia 2016 r. (sygn. akt II FSK 668/14).