Przenośny obiekt to nie budynek, bo nie jest trwale związany z gruntem. Nie ma jednak pewności, czy nie jest budowlą. Stąd problemy z jego opodatkowaniem.
Ostatnie wyroki w sprawie opodatkowania przenośnych kontenerów wskazują na kształtującą się linię orzeczniczą – kontenery nie są budowlami, a więc nie są opodatkowane (tak NSA w wyroku z 15 marca 2016 r., sygn. akt II FSK 84/14 oraz WSA w Szczecinie w orzeczeniu z 4 kwietnia 2016 r., sygn. akt I SA/Sz 48/16). Poważanym argumentem przemawiającym za taką wykładnią ma być m.in. uchwała NSA z 3 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 11/13).
Mimo to gminne organy podatkowe w dalszym ciągu twierdzą, że kontenery są budowlami, od których trzeba odprowadzić daninę. Podobnie uważa część ekspertów. Doktor Rafał Dowgier z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku zwraca uwagę na to, że sądy często pomijają istotną część przepisów prawa budowlanego, na które powołały się NSA w uchwale oraz Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 13 września 2011 r. (sygn. akt P 33/09). – A to błąd – twierdzi.