Urząd nie zwróci nadwyżki podatnikowi, który ureguluje zaległość w ten sposób, że przeniesie na Skarb Państwa lub gminę własność rzeczy o większej wartości niż kwota należnego podatku – wynika z wyroku WSA w Olsztynie.

prawa dotyczyła spółki, która zalegała z podatkiem od nieruchomości m.in. za 2011 r. Zdecydowała się więc przenieść na gminę prawo użytkowania wieczystego dwóch działek o wartości przewyższającej wysokość zobowiązań podatkowych za 2011 r. (o ok. 85 tys. zł).

Spółka uważała, że miasto powinno jej zwrócić kwotę, która przekraczała kwotę podatku. Złożyła więc wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.
Spór sprowadzał się do rozstrzygnięcia, czy nadpłata w ogóle powstała. Organy podatkowe – burmistrz miasta, a następnie samorządowe kolegium odwoławcze – uznały, że nie, bo zobowiązanie podatkowe spółki za 2011 r. wygasło poprzez przeniesienie prawa użytkowania wieczystego działek. Co prawda SKO zwróciło uwagę, że wystąpiła nadpłata z tytułu uzyskania przez gminę świadczenia nienależnego, ale zarazem stwierdziło, że w ten sposób podatnik uwolnił się od konieczności zapłaty podatku.
W skardze do sądu spółka podnosiła, że nie można uzależniać możliwości dochodzenia zwrotu nienależnie uregulowanego świadczenia od tego, czy zapłata była w pieniądzu, czy w naturze. Twierdził, powołując się na art. 66 ordynacji podatkowej, że sformułowanie „zapłata podatku” obejmuje nie tylko uregulowanie w formie pieniężnej, ale także świadczenie w naturze, jako szczególną formę zapłaty. W tym wypadku nadpłatą będzie wartość rzeczy i praw majątkowych przeniesionych na organ podatkowy przewyższająca kwotę zobowiązania podatkowego – przekonywała.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie nie zgodził się ze spółką. Powołał się m.in. na wyrok NSA z 1 września 2010 r. (sygn. akt II FSK 726/09), zgodnie z którym nie ma podstaw do stwierdzenia nadpłaty, jeżeli podatnik nie dokonał zapłaty podatku. Istnienie nadpłaty jest więc uzależnione od zapłaty podatku lub jego pobrania przez płatnika. A zapłatą podatku jest wpłata podatku na konto uprawnionego organu, przelanie z rachunku bankowego zobowiązanego oraz przymusowe ściągnięcie przez organ kwoty zaległości podatkowej w postępowaniu egzekucyjnym – wyjaśnił WSA. Uznał więc, że spółka nie dokonała zapłaty podatku, a w związku z tym nie może się domagać stwierdzenia i zwrotu nadpłaty.
Wprawdzie – dodał sąd – przeniesienie własności rzeczy i praw majątkowych, tak samo jak zapłata, powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego, ale nie można tych form utożsamiać, bo są to dwa różne sposoby regulowania należności podatkowych.

Polecany produkt: Podatki 2016 cz 1 i cz 2>>>

Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Olsztynie z 28 kwietnia 2016 r., sygn. akt I SA/Ol 121/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia