Ulga na leki to potoczne określenie dla preferencji podatkowej polegającej na możliwości odliczenia wydatków poniesionych na zakup leków w rozliczeniu podatkowym PIT. Kto może skorzystać z ulgi na leki? Jak należy udokumentować wydatki na lekarstwa by z niej skorzystać? Przeczytaj poniżej.

Ulga na leki – podstawowe informacje

Jako ulgę na leki potocznie określa się ulgę podatkową funkcjonującą w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Jest ona regulowana w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie enumeratywnie określono, jakiego rodzaju płatności obejmuje ulga rehabilitacyjna. Wśród nich wyróżnia się wydatki poniesione na leki, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

Ulga na leki – kto może z niej skorzystać?

Z ulgi na leki może skorzystać osoba, która posiada:

 • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
 • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
 • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,
 • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 roku.

Ulga na leki przysługuje również osobom, które mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną:

 • współmałżonka,
 • dzieci własne i przysposobione,
 • dzieci przyjęte na wychowanie,
 • pasierbów,
 • rodziców,
 • rodziców współmałżonka,
 • rodzeństwo,
 • ojczyma,
 • macochę,
 • zięciów,
 • synowe

- jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej ustalonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

Ulga na leki – co można odliczyć?

Zakup leków, które podlegają uldze na leki, należy do wydatków limitowanych poniesionych na cele rehabilitacyjne. Oznacza to, że podatnik może odliczyć faktycznie poniesione wydatki w określonym limicie.

W ramach ulgi na leki podatnik może odliczyć kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami na leki, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne, w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo.

Ulga na leki – jak udokumentować wydatki na lekarstwa?

Wysokość wydatków na leki należy ustalać na podstawie dokumentów, które potwierdzają ich poniesienie i zawierają w szczególności:

 • dane identyfikujące kupującego i sprzedającego towar lub usługę,
 • rodzaj zakupionego towaru lub usługi,
 • kwotę zapłaty.

Dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatku na leki będzie więc faktura, rachunek czy paragon.

Ulga na leki – jak ją rozliczyć?

Ulga na leki odliczana jest od:

 • dochodu – przed podatników opodatkowanych według skali podatkowej (PIT),
 • przychodu – przez podatników opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt).

Należy jednak pamiętać, że wydatki na leki podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli:

 • nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub
 • nie zostały odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych lub
 • nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo
 • nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Odliczenia ulgi na leki można dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-37, PIT-36, PIT-28, jak również poprzez załącznik PIT/O.