Osobom z niepełnosprawnością oraz wszystkim, którzy mają na utrzymaniu taką osobę, przysługuje ulga rehabilitacyjna podczas rozliczania rocznego podatku od osób fizycznych, czyli PIT. W rozliczeniu można uwzględnić sporo różnych wydatków zarówno tych związanych z rehabilitacją, jak i z wykonywaniem czynności życiowych. Sprawdź, co dokładnie możesz odliczyć.

Ulga rehabilitacyjna jest odliczana od dochodu. W jej ramach istnieją dwa rodzaje odliczeń. Pierwsze są limitowane kwotowo, co oznacza, że przysługują tylko do pewnej wartości. Jeśli wydamy więcej, nie możemy odliczyć nadwyżki. Drugi rodzaj odliczeń jest nielimitowany. W tym przypadku możemy odjąć od dochodu dokładnie tyle, ile wydaliśmy. Warto pamiętać, że wydatków zaliczanych do pierwszej grupy nie trzeba udowadniać. Jeśli chodzi o wydatki nielimitowane, potrzebne będą dowody potwierdzające ich wysokość. Co w takim razie można odliczyć?

Opłacenie przewodników osób niewidomych

Dotyczy osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa, a także z niepełnosprawnością ruchową, którzy zaliczają się do I grupy inwalidztwa. Jest to jeden z limitowanych wydatków. W jednym roku podatkowym możemy odliczyć maksymalnie 2280 zł.

Utrzymanie psa przewodnika

Z tego odliczenia również mogą skorzystać osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu, którzy zaliczają się do I grupy inwalidztwa. Podobnie jak wyżej, maksymalna kwota odliczenia wydatków na psa przewodnika wynosi 2280 zł.

Utrzymanie samochodu

To kolejny przykład limitowanego odliczenia, którego nie musimy udowadniać. Z ulgi mogą skorzystać osoby niepełnosprawne zaliczane do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci do 16. roku życia, które potrzebują samochodu, w związku z przewozem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Samochód osobowy musi stanowić własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej lub tej, która ma na utrzymaniu niepełnosprawne dziecko. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 2280 zł.

Pieluchomajtki, podkłady i inne podobne produkty

Innym limitowanym wydatkiem w ramach ulgi rehabilitacyjnej jest zakup pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów oraz wkładów anatomicznych. Maksymalna kwota odliczenia to 2280 zł.

Ulga na leki

To ostatni wydatek zaliczany do grupy limitowanych. Sama ulga jest rozliczana w nieco inny sposób, niż wyżej opisane. Przede wszystkim odliczenie dotyczy wyłącznie różnicy między wydatkami na leki, które ponieśliśmy w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Z tego odliczenia możemy skorzystać tylko wtedy, gdy otrzymamy od lekarza specjalisty pisemne zalecenie (np. w postaci recepty) o konieczności stosowania określonych leków. W przeciwieństwie do innych wydatków limitowanych, w tym przypadku konieczne jest zbieranie dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Mowa o rachunkach, fakturach i przelewach bankowych. Na dokumentach musi znaleźć się informacja o tym kto, komu, kiedy, za co i ile zapłacił.

Wydatki nielimitowane - co można odliczyć?

Warto pamiętać o tym, że lista wydatków uprawniających do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest zamknięta. Oznacza to, że nie można odliczyć czegoś, co nie znajduje się na poniższym wykazie. Należy mieć również na uwadze fakt, iż poniesiony wydatek musi spełniać cel związany z rehabilitacją lub ułatwieniem wykonywania codziennych czynności. Dość często zdarza się, że organy podatkowe kwestionują możliwość odliczenia określonego kosztu, jeśli nie do końca spełnia on wymienione cele. Co na pewno możemy odliczyć?

 • Koszty poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
 • Wydatki na przystosowanie pojazdów mechanicznych.
 • Zakup i naprawa urządzeń, sprzętu i narzędzi technicznych potrzebnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych (nie dotyczy sprzętu gospodarstwa domowego).
 • Zakup, naprawa lub najem wyrobów medycznych (dotyczy wyłącznie produktów wymienionych w wykazie wyrobów medycznych) oraz wyposażenia, które umożliwia ich użytkowanie.
 • Zakup wydawnictw oraz materiałów szkoleniowych.
 • Pobyt na turnusie rehabilitacyjnym.
 • Leczenie w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych (obejmuje zabiegi rehabilitacyjne).
 • Opieka pielęgniarska w okresie przewlekłej choroby, która uniemożliwia poruszanie się oraz usługi opiekuńcze (dotyczy osób niepełnosprawnych z I grupą inwalidztwa).
 • Opłacenie tłumacza migowego.
 • Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych (z odliczenia można skorzystać do ukończenia 25. roku życia przez dziecko).
 • Odpłatny i konieczny przewóz na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne karetką transportu sanitarnego.
 • Odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego, w związku z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, we wcześniej wymienionych zakładach, na koloniach i obozach.

Aby móc odliczyć wszystkie wyżej wymienione wydatki, osoba niepełnosprawna musi ponieść je ze środków własnych. Jeśli część kosztów poniesie ktoś inny, nie można odjąć ich od dochodu podczas rozliczenia. Wyjątkiem jest osoba, na utrzymaniu której znajduje się niepełnosprawny. Wydatki można odliczyć w całości tylko wtedy, gdy nie zostały sfinansowane lub dofinansowane np. z PFRON-u lub NFZ. W przypadku częściowego sfinansowania, można odliczyć wyłącznie różnicę między poniesionym wydatkiem a kwotą, którą otrzymaliśmy.