Produkt, który nie zawiera tytoniu, też jest opodatkowany, jeżeli tylko będzie się nadawał do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego i nie jest wyrobem medycznym – orzekł WSA w Warszawie.
Chodziło o importowaną z zagranicy masę aromatyzowaną, którą można palić zarówno w kominku, jak i w fajce wodnej. W jej skład wchodzą m.in. melasa, aromaty oraz kawałki owoców i kwiatów. Nie zawiera ona natomiast tytoniu, ani nikotyny.
Handlująca tym produktem spółka uważała, że nie jest to wyrób akcyzowy, bo nie wypełnia on definicji z art. 98 ust. 2, 3 i 5 ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 18 ze zm.). Przepisy te dotyczą bowiem wyrobów tytoniowych, a masa aromatyzowana w ogóle go nie zawiera – twierdziła spółka. Podkreśliła, że jej produkt nie jest przeznaczony do palenia jak papieros, cygaro czy cygaretka, bo takie korzystanie z niego spowodowałoby całkowitą utratę jego podstawowej cechy, czyli ładnego zapachu.
Ze stanowiskiem spółki zgodził się dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, ale minister finansów uznał tę interpretację za nieprawidłową i zmienił ją na mocy art. 14e ordynacji podatkowej (interpretacja zmieniająca nr PA2.8011.4.2015).
Stwierdził, że skład i przeznaczenie nie mają decydującego znaczenia przy ocenie, czy dany wyrób powinien być uznawany za tytoń do palenia. Rozstrzygające jest to, czy nadaje się on do konsumpcji bez dalszego przetwarzania przemysłowego. Na potwierdzenie minister przywołał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26 września 2013 r. (sygn. akt V SA/Wa 2604/12). Sąd orzekł wtedy, że możliwość wykorzystania masy aromatycznej do palenia np. w fajce wodnej skutkuje tym, że towar ten należy uznać za wyrób tytoniowy ze wszystkimi konsekwencjami podatkowymi.
Spółka zaskarżyła interpretację zmieniającą ministra finansów, ale WSA w Warszawie oddalił jej skargę. Stwierdził, że wyrób wcale nie musi zawierać tytoniu, żeby podlegać ustawie akcyzowej. – Jeżeli coś nadaje się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego, to jest spełniona przesłanka z art. 98 ust. 8 w związku z art. 98 ust. 5 pkt. 1 ustawy o podatku akcyzowym – wyjaśniła sędzia Beata Blankiewicz-Wóltańska. Wskazała, że potwierdza to również zd. II ust. 8 tego przepisu, zgodnie z którym nie traktuje się jako wyrobów tytoniowych produktów, które nie zawierają tytoniu i są wykorzystywane wyłącznie w celach medycznych. – Mowa jest tu o produktach, które nie zawierają tytoniu, więc ustawodawca jest tutaj konsekwentny i wskazuje nie tyle na skład, co na sposób wykorzystania – wyjaśniła sędzia.
Przyznała, że dla osoby, która nie dokona prawidłowego rozbioru tego przepisu, może wydawać się to dziwne, bo równie dobrze może to prowadzić do wniosku, że w ten sposób należy traktować nawet przyprawy. - Generalnie rzecz biorąc jednak, wykładnia tego przepisu jest jak najbardziej jasna – stwierdziła sędzia.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 26 kwietnia 2016 r., sygn. akt V SA/Wa 3500/15.