Strata na działalności statutowej nie obniża dochodu z działalności gospodarczej – orzekł NSA.
Chodziło o szpital prowadzący, obok działalności statutowej, także działalność. Zgodnie z przepisami placówka odrębnie ewidencjonowała przychody i koszty dotyczące działalności gospodarczej, a odrębnie przychody i koszty działalności statutowej. Na działalności gospodarczej miał zysk, na statutowej – stratę.
Rozliczając CIT za 2011 r., szpital pomniejszył dochód z działalności gospodarczej o stratę na statutowej. Dzięki temu podatek do zapłaty był niższy.
Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu stwierdził, że takie odliczenie było niedopuszczalne w świetle art. 7 ust. 3 i ust. 4 ustawy o CIT. Dochód można obniżyć tylko o stratę w rozumieniu prawa podatkowego, a nie o stratę w sensie ekonomicznym – stwierdził. W związku z tym nakazał szpitalowi dopłacić podatek. Do tego doszły jeszcze odsetki za zwłokę. Decyzję tę potwierdził dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu.
WSA we Wrocławiu również stwierdził, że strata na działalności statutowej jest neutralna podatkowo i nie może pomniejszyć dochodu podlegającego opodatkowaniu.
Tak samo orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Wyjaśnił, że wynik na działalności statutowej nie ma znaczenia przy ustalaniu straty podatkowej, bo dochody z tej działalności są zwolnione z podatku.
Tak samo orzekł NSA w innych wyrokach, m.in. o sygn. akt II FSK 2024/13, II FSK 3467/13, II FSK 3395/13, II FSK 2634/11.
ORZECZNICTWO
Wyroki NSA z 14 kwietnia 2016 r., sygn. akt II FSK 562/14, II FSK 597/14.