Nabycie po korzystnej cenie samo przez się nie oznacza jeszcze uzyskania przychodu z nieodpłatnego świadczenia – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Sąd wyjaśnił, że przychodem z nieodpłatnych świadczeń może być tylko takie świadczenie, które zostało wymienione w art. 11 ust. 2a ustawy o PIT, bo katalog ten ma charakter zamknięty.
Sprawa dotyczyła podatnika, który zamierzał nabyć od dwóch komandytariuszy ogół ich praw i obowiązków w spółce komandytowej. We wniosku o interpretację podatkową poinformował, że ustalona cena sprzedaży jest niższa niż wyliczona przez biegłego wartość rynkowa przenoszonych praw i obowiązków wspólników. Podkreślił też, że strony umowy nie są podmiotami powiązanymi.
Jego pytanie dotyczyło tego, czy w takiej sytuacji nabywca uzyskuje przychód z nieodpłatnych świadczeń.
Stanowisko dyrektora IS w Poznaniu było niekorzystne. Stwierdził on, że różnica miedzy ceną rynkową a ceną nabycia praw i obowiązków w spółce komandytowej jest przychodem, który trzeba zakwalifikować do nieodpłatnych świadczeń.
Ze stanowiskiem fiskusa nie zgodził się WSA w Poznaniu. Orzekł, że przychodem jest tylko takie przysporzenie, które da się przypisać do konkretnego źródła przychodów. – W tej sprawie tak nie jest. Korzyści majątkowej nabywcy nie można zaklasyfikować jako przychodu z nieodpłatnych świadczeń, bo art. 11 ust. 2a ustawy o PIT jej nie wymienia – orzekł sąd.
Do takich samych wniosków doszedł Naczelny Sąd Administracyjny. Potwierdził, że w katalogu nieodpłatnych świadczeń nie mieści się nabycie praw i obowiązków wspólnika w spółce. – W związku z tym nie można go opodatkować – stwierdził NSA.
Sędzia Gabriela Nasierowska podkreśliła, że w tej sprawie specyficzny jest już sam przedmiot umowy. – Ogół praw i obowiązków w spółce komandytowej nie jest tylko prawem majątkowym, które można poddać wycenie biegłego. To także inne uprawnienia, np. korporacyjne – powiedziała. Powołała się również na inny wyrok NSA o sygn. akt II FSK 1477/10, z którego wynika że nabycie rzeczy po niższej cenie nie zawsze oznacza uzyskanie przychodu z nieodpłatnego świadczenia.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 15 kwietnia 2016 r., sygn. akt II FSK 585/14.