Dochód wspólnoty mieszkaniowej z komercyjnego wynajmu części wspólnych – tj. dachu budynku – pod infrastrukturę telekomunikacyjną jest dochodem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

To już kolejny wyrok potwierdzający taką wykładnię. Podobnie rozstrzygał Naczelny Sąd Administracyjny m.in. w wyrokach z: 14 stycznia 2021 r. (sygn. akt II FSK 2405/18), 29 czerwca 2021 r. (II FSK 537/21) i 1 czerwca 2023 r. (II FSK 56/23).

Spory z fiskusem dotyczą art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku są dochody m.in. wspólnot mieszkaniowych, uzyskiwane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części, w jakiej są przeznaczone na cele związane z ich utrzymaniem.

To element zasobu

W wyroku z 1 czerwca br. NSA zwrócił uwagę na to, że dach budynku zapewnia prawidłowe korzystanie z mieszkań znajdujących się poniżej, ponieważ zapobiega ich zalaniu i wychłodzeniu. Skoro zatem jest niezbędny do prawidłowego korzystania z mieszkań w budynku, to stanowi zasoby mieszkaniowe.

Sąd uznał ponadto, że element zasobu mieszkaniowego nie przestaje być częścią tego zasobu nawet wtedy, gdy pełni dodatkową funkcję, niezwiązaną z funkcją mieszkaniową. W takiej sytuacji nadal – zdaniem NSA – zostaje zachowany związek funkcjonalny tego elementu z realizacją jego głównego zadania, które polega na zapewnieniu mieszkańcom budynku możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

Wskutek tego wyroku swoje stanowisko zmienił również dyrektor KIS i wydał w tym zakresie korzystną dla wspólnoty interpretację z 10 października br. (sygn. 0111 KDIB2-1.4010.595.2021.9.DD). Pisaliśmy o tym w artykule „Zmiana w opodatkowaniu dachu. Problem dotyczy wpłat od deweloperów” (DGP nr 222/2023).

Warto mieć jednak na uwadze, że fiskus został do tego przymuszony wyrokiem sądu.

Fiskus się nie poddaje

W sprawach rozstrzyganych obecnie przez sądy dyrektor KIS nadal podtrzymuje swoją wcześniejszą wykładnię. Jej przykładem jest interpretacja indywidualna, w następstwie której został wydany wyrok wrocławskiego sądu.

Wystąpiła o nią wspólnota, która wynajęła spółce telekomunikacyjnej części dachu budynku mieszkalnego i cały uzyskany z tego przychód przeznacza na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości. Miała wątpliwości, czy zasadnie uznała go za dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Chciała uzyskać potwierdzenie, że nie musi płacić od niego podatku, jeżeli tylko przeznaczy go na utrzymanie nieruchomości wspólnej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej był jednak innego zdania. W interpretacji z 21 listopada 2022 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.606.2022. 1.MKU) stwierdził, że uzyskany przez wspólnotę przychód nie jest wynikiem prowadzonej przez nią gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Dlatego powstały z tego tytułu dochód – jako pochodzący z innego źródła niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi – nie korzysta ze zwolnienia w CIT. Dyrektor KIS uznał, że zawarta umowa najmu nie służy bowiem mieszkańcom wspólnoty i nie jest niezbędna do prawidłowego korzystania z zasobów mieszkaniowych przez mieszkańców.

Element zasobu mieszkaniowego

Stanowiska fiskusa nie zaakceptował WSA we Wrocławiu. Zakres pojęcia zasobu mieszkaniowego ustala się na podstawie kryterium funkcjonalności, a pojęcie to należy rozumieć w sposób szeroki – wyjaśniła sędzia Anna Kuczyńska-Szczytkowska. Zasobem mieszkaniowym są budynki mieszkalne, lokale mieszkalne w takich budynkach, a także wszystko to, co jest z nimi funkcjonalnie związane i w sposób bezpośredni umożliwia budynkom oraz lokalom spełnianie funkcji mieszkaniowych. Przy tak określonym pojęciu zasobów mieszkaniowych – jak tłumaczyła sędzia Kuczyńska-Szczytkowska – oczywiste jest, że dach budynku to element zasobu mieszkaniowego i jest niezbędny do zamieszkiwania budynku, do pełnienia funkcji mieszkalnych przez budynek i znajdujące się w nim lokale.

Wyrok jest nieprawomocny. ©℗

Autor jest doradcą podatkowym w Kancelarii Benefit

orzecznictwo