Czy przygotowując sprawozdanie finansowe samorządowej jednostki budżetowej za 2015 rok, mam już stosować zmieniony wzór rachunku zysków i strat? Jaki wzór bilansu przygotować? Czy uległ on zmianie?
Nie, trzeba stosować wersję rachunku zysków i strat przed zmianą. Za 2015 rok trzeba go więc przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont w wersji obowiązującej na dzień 31 grudnia 2015 r. Zmiany wynikające z rozporządzenia MF z 2 listopada 2015 r. (Dz.U. poz. 1954) weszły bowiem w życie 1 stycznia 2016 r. Wzór bilansu nie uległ zmianie.
Przypomnijmy, że jednostki, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, powinny sporządzić sprawozdanie finansowe za rok 2015 do końca marca 2016 r. A więc dotyczy to jak najbardziej sfery budżetowej. Na dzień zamknięcia ksiąg jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe sporządzają sprawozdanie finansowe składające się z:
● bilansu (załącznik nr 5 do rozporządzenia),
● rachunku zysków i start (załącznik nr 7 do rozporządzenia),
● zestawienia zmian w funduszu (załącznik nr 8 do rozporządzenia).
Dopiero przy sporządzaniu rachunku zysków i start za 2016 r. należy zastosować wzór po zmianach. Nie będą w nim już prezentowane pozycje:
● I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G + H),
● J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I – J.II) oraz punktu tej pozycji I. Zyski nadzwyczajne i II. Straty nadzwyczajne.
Ponadto w części „Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej” pkt 1 otrzymał nowe brzmienie. ©?
Tabela. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
Pozycja Komentarz
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej Suma poz. od A.I do A.VI
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów Saldo Ma konta 700
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) +PK Wn konta 490/Ma konta 860 –PK Ma konta 490/Wn konta 860
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki Koszt wytworzenia ujęty na koncie 700
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Saldo Ma konta 730 i 760
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej Saldo konta 740
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych Zrealizowane dochody budżetowe, zgodne z Rb-27S i ewid. do konta 720
B. Koszty działalności operacyjnej Suma poz. od B.I do B.IX
I. Amortyzacja Poniesione koszty ewidencjonowane na koncie 400
II. Zużycie materiałów i energii Poniesione koszty ewidencjonowane na koncie 401
III. Usługi obce Poniesione koszty ewidencjonowane na koncie 402
IV. Podatki i opłaty Poniesione koszty ewidencjonowane na koncie 403
V. Wynagrodzenia Poniesione koszty ewidencjonowane na koncie 404
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników Poniesione koszty ewidencjonowane na koncie 405
VII. Pozostałe koszty rodzajowe Poniesione koszty ewidencjonowane na koncie 409
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów Saldo Wn kont: 730, 761
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu Pozost. koszty rodzaj., które nie zostały uwzględnione na podst. kont. kosztów
X. Pozostałe obciążenia Strona Wn kont zespołu 4 zgodnie ze specyfiką jednostki
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B) Poz. A – poz. B
D. Pozostałe przychody operacyjne Suma poz. od D.I do D.III
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Saldo Ma konta 760
II. Dotacje Saldo Ma konta 760 – nie występuje w jednostkach budżetowych
III. Inne przychody operacyjne Strona Ma konta 760 – pozycje niewykazane wcześniej
E. Pozostałe koszty operacyjne Suma poz. E.I i E.II
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Środki własne z konta 740, jeśli jednostka posiada wydzielony rachunek dochodów
II. Pozostałe koszty operacyjne Strona Wn konta 761
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) poz. C + poz. D – poz. E
G. Przychody finansowe Suma poz. od G.I do G.III
I. Dywidendy i udziały w zyskach Strona Ma konta 750, zgodnie ze specyfiką jednostki
II. Odsetki Strona Ma konta 750
III. Inne Strona Wn konta 750 – pozycje niewymienione w innych pozycjach
H. Koszty finansowe Suma poz. od H.I do H.II
I. Odsetki Strona Wn konta 751
II. Inne Strona Wn konta 751 – pozycje niewymienione w innych pozycjach
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H) poz. F + poz. G – poz. H
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.) poz. J.I – poz. J.II
I. Zyski nadzwyczajne Strona Ma konta 770
II. Straty nadzwyczajne Strona Wn konta 771
K. Zysk (strata) brutto (I±J) Poz. I +/– poz. J
L. Podatek dochodowy Strona Wn konta 870 – w jednostkach budżetowych ta pozycja nie występuje
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych Saldo konta 820
 N. Zysk (strata) netto (K-L-M) poz. K – poz. L – poz. M
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 289).