- Trzeba jak najszybciej określić, co jest budowlą dla potrzeb podatku od nieruchomości – uważa rzecznik praw obywatelskich.

W wystąpieniu do ministra finansów RPO wskazał, że definicje stosowane w prawie budowlanym, do których odsyła obecnie ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) nie są wystarczające precyzyjne, by można je było stosować dla celów podatkowych. Stało się to przyczyną licznych sporów dotyczących opodatkowania m.in. wyrobisk górniczych, stacji transformatorowych, stacji telefonii komórkowej, sieci telekomunikacyjnych i energetycznych, elektrowni wiatrowych - podkreśla RPO.

Rzecznik przypomniał, że problemem dostrzegł już Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 13 września 2011 r. (sygn. akt P 33/09) dotyczącym opodatkowania wyrobisk górniczych. Stwierdził, że w prawie podatkowym obowiązują podwyższone standardy jednoznaczności i określoności przepisów i dlatego potrzebna jest jasna definicja budowli dla tych celów.

Ministerstwo Finansów poprzedniej kadencji rozważało cztery propozycje rozwiązań, które mały doprecyzować niejasne przepisy. Jednak prace legislacyjne nie zostały zakończone. RPO spytał więc o aktualny stanu tych prac.

Wystąpienie RPO do ministra finansów z 14 marca 2016 r., nr V.511.185.2014.EG