Otrzymaliśmy dotację unijną w związku z realizacją umowy o dofinansowanie w ramach działania „4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego na zakup środków trwałych oraz różne koszty”. Jak ująć w rachunku przepływów pieniężnych otrzymane środki, które wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy?
Zgodnie z art. 48b ust. 3 ustawy o rachunkowości w rachunku przepływów pieniężnych należy uwzględnić wszystkie wpływy i wydatki z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej jednostki, z wyjątkiem wpływów i wydatków będących rezultatem zakupu lub sprzedaży środków pieniężnych. Ustawa o rachunkowości definiuje także działalność operacyjną jako podstawowy rodzaj działalności jednostki oraz inne rodzaje działalności, niezaliczone do działalności inwestycyjnej (lokacyjnej) lub finansowej.
Przez działalność inwestycyjną (lokacyjną) rozumie się nabywanie lub zbywanie składników aktywów trwałych i krótkoterminowych aktywów finansowych oraz wszystkie z nimi związane pieniężne koszty i korzyści.
Działalność finansową wiąże się z pozyskiwaniem lub utratą źródeł finansowania (zmiany w rozmiarach i relacjach kapitału własnego i obcego w jednostce) oraz wszystkie z nimi związane pieniężne koszty i korzyści.
Zgodnie z pkt 6.2 Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 otrzymane dotacje, bez względu na ich cel, są bezzwrotnym pozyskaniem obcego źródła finansowania. Wpływy z tytułu dotacji ujmuje się w rachunku przepływów pieniężnych jako przepływy z działalności operacyjnej, jeżeli dotacje te służą podstawowej działalności operacyjnej podmiotu (dopłaty, subwencje, dopłaty do cen, w tym także ze środków pomocowych, z Funduszu Pracy, dotacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla uczelni). W pozostałych przypadkach wpływy z tytułu dotacji wykazuje się jako przepływy z działalności finansowej. Wykorzystanie przyznanych dotacji wykazuje się w rachunku przepływów pieniężnych jako wydatek zaliczany do odpowiedniego rodzaju działalności (operacyjnej lub inwestycyjnej), zgodnie z przeznaczeniem dotacji.
Otrzymane dotacje należy wykazać zgodnie z przeznaczeniem dotacji w różnych pozycjach rachunku przepływów pieniężnych. Przykładowe pozycje zostały wskazane w tabeli.
Otrzymana przez państwa firmę dotacja na zakup środka trwałego stanowi zewnętrzne źródło finansowania. Będzie wykazana w rachunku przepływów pieniężnych w działalności finansowej w pozycji C.I.4 Inne wpływy finansowe.
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ ........ r.
(metoda pośrednia)
Wyszczególnienie Bieżący rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  
I. Zysk (strata) netto - 6 000
II. Korekty razem - 21 600
1. Amortyzacja 12 000
7. Zmiana stanu należności - 27 600
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych –6 000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/–II) - 27 600
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  
I. Wpływy
II. Wydatki 120 000
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 120 000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) - 120 000
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  
I. Wpływy 60 000
4. Inne wpływy finansowe 60 000
II. Wydatki
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 60 000
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/–B.III+/-C.III) - 87 600
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - 87 600
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  
F. Środki pieniężne na początek okresu 100 000
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w tym: 12 400
o ograniczonej możliwości dysponowania  
Tabela. Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych
Rodzaj przepływów pieniężnych Pozycja rachunku przepływów pieniężnych Wyszczególnienie rodzajów przepływów
Działalność operacyjna 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Rozliczenia międzyokresowe przychodów wykazuje się: wzrost stanu - ze znakiem plus, zmniejszenie zaś - ze znakiem minus. Nie wykazuje się zmian stanu rozliczeń ujętych drugostronnie na kontach aktywów lub zobowiązań, a w szczególności zmiany stanu ujemnej wartości firmy w roku jej powstania, wartości darowizn niepieniężnych otrzymanych w postaci składników aktywów trwałych a także dotacji - w roku ich otrzymania.
Działalność operacyjna 10. Inne korekty Wykazuje się tu dotacje w roku ich otrzymania, jeżeli zostały w całości, z pominięciem rozliczeń międzyokresowych przychodów, odniesione na wynik finansowy bieżącego okresu (minus).
Działalność finansowa 4. Inne wpływy finansowe Wykazuje się tu dotyczące działalności finansowej wpływy, nieujęte w pozycjach 1-3, jak np. wpływy z otrzymanych dotacji.
PRZYKŁAD
Zakup środka trwałego
Firma otrzymała dotację na zakup środka trwałego na kwotę 60 000 zł. Dotacja wpłynęła na rachunek bankowy firmy. Firma w maju zakupiła środek trwały i przyjęła do użytkowania. Wartość zakupionego środka trwałego wynosiła 120 000 zł. Amortyzacja wynosi 20 proc. i jest naliczona od czerwca. Firma zapłaciła w całości za zakupiony środek trwały.
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
Objaśnienia:
Stan początkowy środków pieniężnych kwota 100 000 zł;
1. WB - wpływ przyznanej dotacji na rachunek bankowy kwota 60 000 zł;
2. Zakup środka trwałego:
1) wartość netto kwota 120 000 zł,
2) VAT kwota 27 600 zł,
3) wartość brutto kwota 147 600 zł;
3. OT – przyjęcie środka trwałego do użytkowania kwota 120 000 zł;
4. WB – zapłata za zakup środka trwałego kwota 147 600 zł;
5. Naliczenie amortyzacji kwota 12 000 zł (2000 zł/miesiąc x 6 miesięcy);
6. Zaksięgowanie równolegle do amortyzacji rozliczenia dotacji – dofinansowanie 50 proc., tj. 6000 zł [(2000 zł x 50 proc.) x 6 miesięcy].
Podstawa prawna
Art. 48b ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.). Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych” (Dz.Urz. Min. Fin. z 2010 r. nr 6, poz. 25).