Odliczeniu podlegają różne urządzenia ułatwiające funkcjonowanie. Należą do nich m.in. aparaty słuchowe, paski do badania krzepliwości krwi, a nawet tablety i komputery dostosowane do indywidualnych potrzeb.
Czy koszt kupna pasków testowych zmniejszy dochód
Mam orzeczony stopień niepełnosprawności w związku z wadą serca. Leczenie polega m.in. na obniżaniu krzepliwości krwi i wymaga regularnego kontrolowania jej wskaźnika za pomocą pasków testowych. Czy mogę ich koszt odliczyć od dochodu – zastanawia się pan Marcin.
TAK
Zakup pasków testowych do pomiaru krzepliwości krwi pozostających w bezpośrednim związku z rodzajem niepełnosprawności i ułatwiających wykonywanie czynności życiowych stanowi wydatek, o którym mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o PIT. Potwierdził to dyrektor IS w Bydgoszczy w interpretacji z 23 lipca 2015 r. (nr ITPB2/4511-553/15/ENB).
Podstawa prawna
Art. 26 ust. 7a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy jest możliwe odliczenie zakupu okularów
Muszę nosić okulary, a ponieważ wzrok się pogarsza, mam zalecenie corocznego badania u specjalisty, który decyduje o zmianie szkieł korekcyjnych na coraz mocniejsze. Są mi niezbędne do pracy. Czy mam prawo odliczyć wydatek na okulary w ramach ulgi rehabilitacyjnej? Mam orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na chorobę oczu – podkreśla pani Zofia.
TAK
Pod warunkiem że nasza czytelniczka posiada imienną fakturę VAT dokumentującą zakup okularów korekcyjnych. Na odliczenie pozwala art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o PIT, który dotyczy wydatków na indywidualny sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne, jeżeli są one niezbędne w rehabilitacji oraz ułatwiają wykonywanie czynności życiowych stosownie do rodzaju niepełnosprawności. Bez wątpienia okulary ze względu na chorobę oczu są konieczne do wykonywania czynności życiowych. Takiego samego zdania był dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 24 listopada 2015 r. (nr ILPB2/4511-1-1150/15-2/NK).
Podstawa prawna
Art. 26 ust. 7a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy aparat słuchowy można uwzględnić w PIT
Pani Anna jest osobą niedosłyszącą z orzeczoną niepełnosprawnością. Ma wątpliwości, czy w tej sytuacji może odliczyć koszt zakupu aparatu słuchowego i baterii do niego.
TAK
Aparat słuchowy jest urządzeniem, którego typ, rodzaj i budowa opiera się na indywidualnym doborze. Uwzględnia zwłaszcza stopień ubytku słuchu, zdolności manualne, a także karnację i kolor włosów osoby, dla której jest przeznaczony. Ponadto ułatwia wykonywanie czynności życiowych. Spełnia więc warunki zawarte w art. 26 ust. 7a ust. 3 ustawy o PIT. Możliwe jest również odliczenie kosztów baterii i naprawy, co potwierdzają liczne interpretacje podatkowe.
Podstawa prawna
Art. 26 ust. 7a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy możliwe jest odliczenie wydatku na operację stopy
W 2015 r. miałem operację zdeformowanej stopy. Była konieczna, ponieważ leczenie nie przynosiło efektów, a ból się nasilał. Groziła też dalsza deformacja, co ograniczało samodzielne poruszanie się. Podczas operacji w stopie została umieszczona śruba i kotwica tytanowa. Czy jej koszt będę mógł odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, jeżeli mam orzeczenie o niepełnosprawności – pyta pan Jan.
NIE
Przy korzystaniu z ulgi rehabilitacyjnej należy pamiętać, że katalog wydatków, które można odliczyć, ma charakter zamknięty. Oznacza to, że ulga obejmuje tylko te, o których mówi ustawa – innych nie. Można odliczyć koszty samych urządzeń, ale nie operacji ich wszczepienia. Zgodnie bowiem z art. 26 ust. 7a pkt 6 dochód można pomniejszyć m.in. o wydatki na pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz wydatki na zabiegi rehabilitacyjne. Tych ostatnich nie należy utożsamiać z zabiegami operacyjnymi.
Inaczej jest ze śrubami i kotwicami tytanowymi. Możliwe jest ich odliczenie na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o PIT. Przepis ten pozwala na uwzględnienie wydatków na indywidualny sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne, jeżeli są one niezbędne w rehabilitacji i ułatwiają wykonywanie czynności życiowych. Muszą być też dostosowane do rodzaju niepełnosprawności. Te warunki spełniają śruby i kotwice tytanowe, które – wszczepione do organizmu – umożliwiają samodzielne poruszanie się.
Aby odliczyć ten wydatek czytelnik musiałby mieć jednak imienną fakturę na urządzenia. Jeżeli faktura jest jedna i obejmuje całą operację, nie można tego zrobić. Potwierdzają to interpretacje podatkowe np. dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 27 listopada 2015 r. nr IBPB-2-1/1/4511-422/15/MCZ. Podobnie jest z operacjami wszczepiania endoprotez. Dyrektor katowickiej izby w interpretacjach z 17 i 24 czerwca 2015 r. (nr IBPBII/1/4511-232/15/MZ i IBPBII/1/4511-232/15/MZ) odmówił odliczenia endoprotezy biodra, ponieważ na fakturze nie były wyodrębnione koszty samego urządzenia.
Podstawa prawna
Art. 26 ust. 7 a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy mam prawo odpisać koszty zakupu tabletu
Syn jest niepełnosprawny m.in. ze względu na wzrok i słuch. Aby ułatwić mu funkcjonowanie i porozumiewanie się z otoczeniem, kupiłem mu tablet z funkcją telefonu. Urządzenie pomaga też w nauce poprzez dostosowanie jego funkcji do rodzaju niepełnosprawności. Czy mogę ten wydatek wziąć pod uwagę w ramach ulgi rehabilitacyjnej – pyta pan Zygmunt.
TAK
Pod kilkoma warunkami. Syn musi mieć orzeczoną niepełnosprawność. To oznacza, że powinien posiadać:
- orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, lub
- decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub rentę socjalną, albo
- orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia.
Osoba niepełnosprawna pozostająca na utrzymaniu podatnika to taka, której roczne dochody nie przekraczają 9120 zł. Musi być dla odliczającego: współmałżonkiem, dzieckiem własnym bądź przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie, pasierbem, rodzicem, rodzicem współmałżonka, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem lub synową.
Kupno tabletu spełnia szczególne warunki zawarte w art. 26 ust. 7a ust. 3 ustawy o PIT, który pozwala na odliczenie wydatków na indywidualny sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne, jeśli są niezbędne w rehabilitacji i ułatwiają wykonywanie czynności życiowych. Sprzęt musi mieć indywidualne właściwości korespondujące z rodzajem niepełnosprawności. Możliwość odliczania takiego sprzętu potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 10 listopada 2015 r. (nr IPTPB2/4511-460/15-4/KK). W tym przypadku tablet miał przystosowaną instalację do aparatów słuchowych oraz oprogramowanie powiększające obraz jako narzędzie dla osób z dysfunkcją wzroku, ułatwiające czytanie przekazanych elektronicznie przez prowadzących zajęcia akademickie materiałów dydaktycznych w ramach pomocy niepełnosprawnym studentom.
Odliczyć można też wydatek na komputer dla niedowidzącego niepełnosprawnego, wyposażony m.in. w ekran dotykowy o dużej rozdzielczości, syntezator mowy oraz program jego obsługi lub program „Narrator” do głosowego odczytywania elementów ekranu (interpretacja nr IBPBII/1/415-997/14/MCZ).
Inaczej jest wtedy, gdy sprzęt nie został indywidualnie dostosowany do potrzeb, tak jak to było w przypadku rozpatrywanym przez dyrektora bydgoskiej izby w interpretacji z 23 lipca 2015 r. (nr ITPB2/4511-524/15/MM). Chodziło o niepełnosprawnego, który miał problemy z mówieniem i kupił telefon oraz tablet dla lepszego komunikowania się. Nie były one jednak specjalistycznie przystosowane, bo choroba tego nie wymagała. Organ wyjaśnił, że nie wystarczy, by określony sprzęt ułatwiał osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności życiowych, ponieważ wymagane są jeszcze inne cechy, którymi powinien się charakteryzować, aby wydatki na jego zakup mogły zostać odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Wskazał, że telefon i tablet są dobrami powszechnego użytku, przeznaczonymi dla wszystkich osób niezależnie od tego, czy są niepełnosprawne, czy cieszą się dobrym zdrowiem. Dlatego gdy urządzenia nie wyróżniają się indywidualnymi cechami i nie są w sposób szczególny przystosowane do niepełnosprawności – nie spełniają kryteriów „indywidualnego sprzętu” niezbędnego w rehabilitacji i ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych, o którym mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o PIT.
Podstawa prawna
Art. 26 ust. 7a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).