Lokal niemieszkalny może być objęty niższą stawką podatkową tylko w drodze wyjątku. Jedynie wtedy, gdy właściciele stale w nim przebywają i tu jest ich centrum życiowe – orzekł NSA.
Tak nie było w przypadku małżeństwa, które miało dwie nieruchomości: jedną na Śląsku, drugą nad morzem. Podatnicy przekonywali, że lokal na Wybrzeżu powinien być opodatkowany preferencyjną stawką, która przysługuje lokalom mieszkaniowym. Organy podatkowe nie zgadzały się z tym jednak, bo z ewidencji gruntów i budynków wynikało, że jest to lokal niemieszkalny.
Podatnicy powoływali się na akt notarialny nieruchomości i dokumentację techniczną. Zapisy w tych dokumentach wskazywały, że lokal może jednak pełnić funkcje mieszkaniowe. W akcie notarialnym napisano bowiem, że jest to apartament z przeznaczeniem na cele turystyczne.
Wątpliwości nie miał jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie. Stwierdził, że liczą się jedynie zapisy w ewidencji gruntów i budynków.
W skardze kasacyjnej małżeństwo nadal przekonywało, że lokal na Wybrzeżu ma charakter mieszkalny, bo traktują go jak drugi dom. Sąd oddalił jednak ich skargę, zwracając uwagę na dwie kwestie. Przede wszystkim NSA w pełni zgodził się z WSA, że decydujące są zapisy w ewidencji gruntów i budynków. Wynika to jednoznacznie z art. 21 ust. 1 prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.).
NSA przyznał, że dopuszcza odstępstwa i preferencyjne opodatkowanie budynków niemieszkalnych, ale pod warunkiem, że właściciel wykaże, iż lokal faktycznie zaspokaja jego potrzeby mieszkaniowe. Na dopuszczalność takich odstępstw wskazuje przykładowo uchwała z 1 lipca 2002 r. (sygn. akt FPK 3/02). NSA uznał w niej, że domek letniskowy może być w drodze wyjątku zaliczony do budynków mieszkalnych, jeżeli stanowi centrum życiowe podatników i służy zaspokajaniu ich podstawowych, potrzeb mieszkaniowych.
W tej sprawie tak nie było – stwierdził NSA. Zwrócił uwagę na to, że małżonkowie przebywali na Wybrzeżu tylko okresowo, bo na co dzień mieszkają na Śląsku. Nie można więc stwierdzić, że lokal ma charakter mieszkaniowy, skoro z ewidencji gruntów i budynków wynika coś przeciwnego. Tym samym nie może być zastosowana do niego preferencyjna stawka podatkowa – stwierdził sędzia NSA Tomasz Zborzyński.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 3 lutego 2016 r., sygn. akt II FSK 3470/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia