● Według jakich zasad sporządzić w 2016 r. IFT-3/IFT-3R do odsetek z 2015 r.
Jesteśmy instytucją, która wypłaca odsetki osobom zagranicznym. W związku z tym, że od 2016 roku zmieniły się zasady sporządzania informacji o wypłaconych odsetkach, mam wątpliwości, jak powinniśmy przygotować informacje o odsetkach wypłaconych w 2015 r. – według nowych czy wcześniejszych zasad?
Jeżeli faktyczny odbiorca nie wystąpi w trakcie roku z wnioskiem o przekazanie mu informacji podatkowej w sprawie wypłaconych odsetek, IFT-3/IFT-3R sporządzany i przekazywany jest w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym podmiotu wypłacającego. Zatem informacje dotyczące odsetek zapłaconych w 2015 r. w większości przekazywane będą w 2016 r.
Wprowadzając nowe regulacje dotyczące informacji o odsetkach wypłacanych osobom fizycznym (faktycznym odbiorcom) z innych niż Polska państw członkowskich UEj, ustawodawca podatkowy nie zapomniał (tym razem) o przepisach przejściowych.
W konsekwencji nawet jeżeli informacja IFT-3/IFT-3R składana jest w 2016 r. (tj. w nowym stanie prawnym), ale dotyczy odsetek wypłaconych jeszcze w 2015 r., to z uwagi na to, że dochód został osiągnięty przez osobę fizyczną w starym stanie prawnym, właściwe są dotychczasowe regulacje.
Podstawa prawna
Art. 9 ust. 1 ustawy z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1932).
W ramach prowadzonej działalności dokonujemy wypłat świadczeń, które klasyfikowane są jako odsetki, kwotę których należy wykazać w informacji podatkowej IFT-3/IFT-3R. Nasza spółka ma ustalony rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy. Zgodnie z tym, co zostało zgłoszone do urzędu skarbowego, nasz rok podatkowy zaczyna się w lipcu, a kończy 30 czerwca. Przeglądając informacje w internecie, natknąłem się na notatkę, w której zostało stwierdzone, że z końcem stycznia mija termin do złożenia informacji IFT-3/IFT-3R. Czy faktycznie musimy złożyć taką informację do końca stycznia?
Nie, w opisanym przypadku jest jeszcze dużo czasu na złożenie informacji IFT-3/IFT-3R. Informacja, która znalazła się w internecie, jest albo nieprawdziwa albo nieprecyzyjna. W praktyce bowiem dla dużej grypy podmiotów koniec stycznia jest jednocześnie końcem terminu do złożenia informacji IFT-3/IFT-3R. Tak jest w przypadku tych podmiotów, których rok podatkowy równy jest rokowi kalendarzowemu. Skoro jednak w spółce rokiem podatkowym jest inny okres, to, konsekwentnie, inna też jest data graniczna do złożenia informacji o odsetkach wypłaconych faktycznemu odbiorcy (IFT-3/IFT-3R).
Jest to konsekwencją tego, że zgodnie z obowiązującymi obecnie, ale i w minionych latach, przepisami informacja taka winna być sporządzona w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego obowiązującego u podmiotu wypłacającego. Jeżeli więc w państwa spółce rok podatkowy skończy się wraz z końcem pierwszego półrocza, to informacja IFT-3/IFT-3R winna być sporządzona w terminie do końca lipca.
Dodatkowo warto wskazać, że w razie zaprzestania prowadzenia działalności przed upływem terminu dla złożenia informacji IFT-3/IFT-3R podmiot wypłacający składa ją nie później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności. Z kolei na pisemny wniosek faktycznego odbiorcy podmiot wypłacający winien sporządzić informację i przekazać takiemu podmiotowi oraz do urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku.
Podstawa prawna
Art. 44d ust. 1 oraz art. 44d ust. 9 w związku z art. 42 ust. 3 i 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Nasza spółka wypłaca odsetki osobie fizycznej. W przeszłości odsetki takie były objęte informacją IFT-3/IFT-3R. Obecnie uzyskaliśmy od otrzymującego odsetki informację, że ma miejsce zamieszkania w Polsce i że ciąży na nim w kraju nieograniczony obowiązek podatkowy. Czy to oznacza, że teraz wypłacając takie odsetki, nie będziemy zobligowani do sporządzania informacji IFT-3.IFT-3R?
Jeżeli istotnie osoba fizyczna uzyskująca przychody z tytułu wypłaty przez spółkę odsetek ma w Polsce miejsce zamieszkania, a co za tym idzie, ciąży na niej nieograniczony obowiązek podatkowy, to brak jest podstaw do sporządzania informacji IFT-3/IFT-3R.
Oczywiście pewne wątpliwości może budzić to, że w obecnym stanie prawnym (od 2016 r.) definiując pojęcie faktycznego odbiorcy, prawodawca nie wskazuje wyraźnie, że chodzi mu wyłącznie o nierezydentów podatkowych. Wskazać bowiem należy, że zgodnie z definicją ustawową faktycznym odbiorcą jest osoba fizyczna, na rzecz której są dokonywane wypłaty odsetek lub dla której wypłata odsetek jest zabezpieczana.
Jednak już wskazując na obowiązki informacyjne podmiotu wypłacającego, ustawodawca precyzuje, że chodzi o informację dotyczącą wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu odbiorcy, któremu dokonuje wypłaty odsetek lub zabezpiecza wypłatę odsetek, i który ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie członkowskim UE, lub w państwie lub na terytorium zależnym lub terytorium stowarzyszonym Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z którym Rzeczpospolita Polska jest związana umową w sprawie środków równoważnych do środków określonych rozdziale 7a ustawy o PIT.
Zatem nie może być wątpliwości co do tego, że informacja IFT-3/IFT-3R sporządzana w trybie regulacji rozdziału 7a ustawy o PIT nie ma zastosowania wówczas, gdy odbiorcą świadczenia odsetkowego jest polski rezydent podatkowy, tj. osoba, na której spoczywa w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy.
Podstawa prawna
Art. 44d ust. 1 oraz art. 44c ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).