Pan Paweł prowadzi nieduży sklep internetowy. W tym roku zamierza kupić niewielki lokal, który przeznaczy na biuro firmy, magazyn i punkt odbioru towarów. Nie wyklucza również, że wystartuje w przetargu do spółki z inną firmą, która ma nieco większe doświadczenie w tym zakresie. Zanim jednak zrealizuje plany, chciałby się upewnić co do konsekwencji podatkowych. W związku z tym zamierza wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnych. – Słyszałem o zmianach od 1 stycznia tego roku w przepisach dotyczących interpretacji. Co się zmieniło? Czy będę mógł wystąpić o wydanie stanowiska przez ministra finansów? I jak to zrobić – zastanawia się czytelnik.
Nowelizacja ordynacji podatkowej, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r., nie zlikwidowała prawa do wystąpienia o wydanie interpretacji indywidualnej do właściwego dyrektora izby skarbowej, działającego w imieniu ministra finansów. Wprowadziła jednak kilka istotnych zmian, na które powinien zwrócić uwagę pan Paweł.
W dalszym ciągu minister finansów wydaje interpretacje na wniosek zainteresowanego w jego indywidualnej sprawie. Wniosek nadal może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Doprecyzowano jednak, że nie może obejmować przepisów regulujących właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej.
Co ważne, podatnik nie dostanie interpretacji indywidualnej, jeśli jego pytanie dotyczy zagadnienia rozstrzygniętego w interpretacji ogólnej w takim samym stanie prawnym. W takiej sytuacji dyrektor izby skarbowej wyda jedynie postanowienie, w którym wyjaśni, że do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku ma zastosowanie interpretacja ogólna. W postanowieniu stwierdzi też, że wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej jest bezprzedmiotowy. Wskaże również, o jaką interpretację ogólną chodzi i gdzie została ona opublikowana. Podatnik będzie mógł jednak złożyć na to postanowienie zażalenie, a później ewentualnie zaskarżyć je do wojewódzkiego sądu administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Powinien w nim udowodnić, że stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, o które pyta, różnią się ze stanem faktycznym, którego dotyczyła interpretacja ogólna. Zażalenie trzeba złożyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia do tego samego dyrektora izby skarbowej. Zgodnie bowiem z art. 221 ordynacji podatkowej w razie wydania decyzji w pierwszej instancji przez dyrektora izby skarbowej odwołanie od decyzji rozpatruje ten sam organ podatkowy, stosując odpowiednio przepisy o postępowaniu odwoławczym. Przepis ten należy stosować analogicznie do zażaleń na postanowienia dyrektora izby skarbowej (patrz art. 239 ordynacji).
Kolejną zmianą, jaka obowiązuje od 1 stycznia 2016 r., jest możliwość złożenia wspólnego wniosku przez podmioty uczestniczące w tej samej transakcji. Z jednym wnioskiem może więc wystąpić np. sprzedawca i nabywca towarów i usług. Pan Paweł może wystąpić przykładowo ze wspólnym wnioskiem ze sprzedawcą lokalu, który zamierza kupić. Podmioty, które chcą złożyć wspólny wniosek o wydanie interpretacji, np. kupujący i sprzedawca, muszą w nim wskazać, który z nich jest stroną postępowania w sprawie interpretacji. Ponadto konieczne jest oświadczenie – pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu jego złożenia nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.
Dyrektor izby skarbowej wydaje następnie interpretację podmiotowi wskazanemu jako strona, a pozostałym zainteresowanym odpis interpretacji lub postanowienia (np. o odmowie wydania dokumentu).
Składający wspólny wniosek muszą za niego odpowiednio więcej zapłacić. Jeśli są to dwa podmioty, a wniosek dotyczy jednego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, trzeba będzie zapłacić podwójnie. Opłata za wspólny wniosek jest bowiem ustalana w ten sposób, że mnoży się kwoty przez liczbę zainteresowanych, którzy zostali w nim wskazani. Zgodnie z ogólną zasadą ta kwota wynosi 40 zł, jednak jeśli w jednym wniosku przedstawiono odrębne stany faktyczne lub zdarzenia przyszłe, należy ją wnieść od każdego z nich. Pan Paweł może więc wystąpić o wydanie interpretacji sam lub ze sprzedawcą lokalu. W tym celu wystarczy złożyć wniosek do właściwego dyrektora izby skarbowej i opłacić go w ciągu 7 dni od wniesienia.
Nasz czytelnik może również skorzystać z kolejnej nowości – w każdym momencie ma prawo wystąpić do organu podatkowego z żądaniem poinformowania go telefonicznie lub e-mailowo o dacie wydania interpretacji i o tym, czy dyrektor izby uznał jego stanowisko za prawidłowe czy nieprawidłowe. Organ ma obowiązek od razu powiadomić o tym, a jeśli interpretacja nie została jeszcze wydana – przekazać informację nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wydania interpretacji.
Nowelizacja ordynacji wprowadziła również od tego roku możliwość złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przez zamawiających w postępowaniach o zamówienie publiczne. Pana Pawła te przepisy jednak nie dotyczą, ponieważ nie jest zamawiającym – może zostać wybrany jedynie wykonawcą zamówienia publicznego. Nie dotyczy go również inna nowość, czyli możliwość złożenia wniosku przez podatkową grupę kapitałową.
Podstawa prawna
Art. 14b, art. 14d par. 3, art. 14f, art. 14r, art. 221, art. 239 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).