Czy wypracowane przed 1 stycznia 2015 r. zyski, znajdujące się na kapitale zapasowym lub rezerwowym, podlegają opodatkowaniu w chwili przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową? Moim zdaniem nie.
ikona lupy />
Marek Szczepanik doradca podatkowy, partner w Kancelarii Ożóg Tomczykowski / Dziennik Gazeta Prawna
Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę niebędącą osobą prawną może oznaczać dla jej wspólników dochód z udziału w zyskach osób prawnych. Do końca 2014 r. dochód ten stanowiła wyłącznie wartość niepodzielonych zysków (art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT oraz art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT).
Organy podatkowe prezentowały pogląd, że zyski przeznaczone na kapitał zapasowy (rezerwowy) nie są zyskami podzielonymi. Sądy administracyjne przyznawały natomiast rację podatnikom, uznając, że tylko zysk, wobec którego nie podjęto uchwały co do jego rozdysponowania, może zostać uznany za niepodzielony. Natomiast każdy podział zysku, dopuszczony przez kodeks spółek handlowych (w tym przeznaczony na kapitał zapasowy) wyklucza uznanie, iż osiągnięty został dochód z udziału w zyskach osób prawnych.
Taka linia orzecznicza pozwalała na osiągnięcie oszczędności podatkowych. Dlatego ustawodawca, poszerzył od 2015 r. katalog przychodów z zysków osób prawnych i objął nimi również wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej.
Nie oznacza to jednak, że w sytuacji przekształcenia spółki dochód wspólnika stanowić będzie całość środków znajdujących się na kapitale zapasowym (rezerwowym). Z art. 17 oraz przepisów przejściowych ustawy nowelizującej wynika bowiem, że ustawa weszła w życie 1 stycznia 2015 r., a co za tym idzie jej przepisy mogą mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2015 r. To oznacza, że opodatkowaniu mogą podlegać na dzień przekształcenia jedynie te zyski znajdujące się na kapitale zapasowym (rezerwowym) spółki przekształcanej, które zostały osiągnięte od 1 stycznia 2015 r.
Takie stanowisko zaprezentował m.in. WSA w Krakowie (sygn. akt I SA/Kr 1609/15, I SA/Kr 1594/15). Organy podatkowe mają w tym względzie jednak inne stanowisko, dlatego ryzyko sporu wciąż istnieje.