Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zamierza wykonać stronę internetową – serwis WWW . Jej wykonanie chce zlecić osobie fizycznej również nieprowadzącej działalności gospodarczej. Z wykonawcą zostanie zawarta umowa-zlecenie lub umowa o dzieło. Czy przychody wykonawcy (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) uzyskane z tytułu realizacji umowy-zlecenia lub umowy o dzieło uzyskane od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej stanowią przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT? Czy w związku z tym na zleceniodawcy (także osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) nie ciąży obowiązek płatnika?
Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku (art. 9 ust. 1 ustawy o PIT).
Reklama
Ustawa o PIT dokonuje specyfikacji źródeł przychodów. Jest to:

Reklama
- działalność wykonywana osobiście (zob. art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT),
- inne źródła (zob. art. 13 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT).
Stosownie do art. 13 pkt 8 ustawy o PIT, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło uzyskiwane wyłącznie od:
a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,
– z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o PIT.
Zatem do przychodów z osobiście wykonywanej działalności z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło zalicza się wyłącznie przychody otrzymywane od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zleceniodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. W konsekwencji należy stwierdzić, że przychody osób zatrudnionych przez zleceniobiorcę na podstawie umowy o dzieło (umowy-zlecenia) nie stanowią przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT. Będą to zatem przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Nie jest on (zleceniodawca) zobowiązany do poboru zaliczek na PIT od tych świadczeń.
Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT uważa się w szczególności kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14 ustawy o PIT, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i art. 17 ustawy o PIT (art. 20 ust. 1 ustawy o PIT).
Użyty w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT zwrot „w szczególności” oznacza, że podana definicja innych przychodów zawiera otwarty katalog przychodów z innych źródeł, w którym mieszczą się również środki pieniężne uzyskane przez osobę fizyczną zatrudnioną na podstawie umowy-zlecenia przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
Obowiązki podmiotu wypłacającego przychody z innych źródeł reguluje przepis art. 42a ustawy o PIT. Wynika z niego, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, od których nie są zobowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są zobowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów, tj. PIT-8C. Do naszego zleceniodawcy nie ma zastosowania art. 42a ustawy o PIT, gdyż jak wynika z wniosku, nie prowadzi on działalności gospodarczej.
Na zleceniodawcy nie ciąży obowiązek płatnika w rozumieniu przepisów ustawy o PIT i nie pobiera on zaliczek na podatek PIT od wypłacanego świadczenia na podstawie umowy-zlecenia lub o dzieło na wykonanie strony WWW zawartej z osobą fizyczną nieprowadzacą działalności gospodarczej. Zleceniodawca nie wystawi także PIT-8C i nie potrąci zaliczek na podatek (interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 lutego 2010 r., nr IBPBII/1/415-939/09/AŻ).
Uwaga: Zleceniobiorca powinien pamiętać o wykazaniu przychodów z tytułu wykonania przedmiotowej strony WWW w zeznaniu rocznym PIT-37 składanym za rok, w którym je otrzymał.
Podstawa prawna
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy