Celem ustawodawcy było zróżnicowanie opodatkowania nagród i premii o wartości przekraczającej 760 zł zależnie od tego, jaki podmiot je oferuje – orzekł WSA w Gdańsku.
Chodziło o bank, który dla uatrakcyjnienia oferowanych usług organizował akcje i programy motywacyjne dla swoich klientów. Były to osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W ramach akcji bank przekazywał klientom nagrody (rzeczowe i pieniężne). Z reguły ich wartość nie przekraczała kwoty 760 zł, jednak mogły się zdarzyć sytuacje, w których kwota ta była wyższa.
Bank stał na stanowisku, że nagrody te, jako związane ze sprzedażą premiową, są zwolnione z PIT do wysokości 760 zł (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT). Natomiast powyżej tej kwoty są objęte zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10 proc., na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy podzielił zdanie banku wyłącznie w kwestii zwolnienia od opodatkowania nagród do wysokości 760 zł (interpretacja z 5 czerwca 2015 r., nr ITPB2/4511-367/15/MM). Stwierdził natomiast, że jeżeli wartość nagrody przekroczy kwotę 760 zł, to bank ma obowiązek pobrać i odprowadzić do urzędu skarbowego 19-proc. zryczałtowany PIT (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o PIT) oraz przesłać roczną deklaracji PIT-8AR.
WSA w Gdańsku nie podzielił stanowiska banku. Stwierdził, że celem ustawodawcy było zróżnicowanie opodatkowania świadczeń w zależności od tego, jaki podmiot je oferuje. Stąd art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o PIT, który został wprowadzony do ustawy o PIT od stycznia 2015 r. – Wykładnia tego artykułu jednoznacznie wskazuje, że świadczenia otrzymane od banków są objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19 proc. – orzekł WSA. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gdańsku z 12 stycznia 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 1514/15.