Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe będą dokonywać 100-proc. odpisów aktualizujących należności z tytułu kredytów zabezpieczonych hipoteką dopiero, jeżeli zwłoka w zapłacie przekroczy 6 lat. Dziś jest to 5 lat.

Polecany produkt: Rachunkowość 2016 >>>

Wynika to z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 880 ze zm). Zmiany mają dotyczyć m.in. załącznika nr 1 do rozporządzenia, gdzie podane są limity pomniejszenia podstawy tworzenia odpisów aktualizujących. Są one określone oddzielnie dla hipoteki (ustanowionej m.in. na nieruchomości czy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu), a oddzielnie dla pozostałych zabezpieczeń.
W pierwszym przypadku SKOK będzie mógł pomniejszyć podstawę dokonywania odpisu o 100 proc. należności, jeżeli opóźnienie w spłacie będzie wynosić nie więcej niż 63 miesiące (obecnie 51 miesięcy), a o 75 proc., jeżeli dłużnik spóźni się powyżej 63 miesięcy (dziś 51) i nie więcej niż 66 miesięcy (dziś 54).
Z kolei gdy zaległość w płatnościach będzie trwać od 67 do 69 miesięcy (dziś odpowiednio od 55 do 57), wówczas podstawę będzie można pomniejszyć maksymalnie o 50 proc. Natomiast przy zaległościach trwających od 70 do 71 miesięcy (dziś od 58 do 60) SKOK pomniejszy podstawę odpisu o 25 proc. Gdy zwłoka przekroczy 6 lat (dziś 5), nie będzie można pomniejszyć podstawy dokonania odpisu.
Z kolei w przypadku innych wymienionych w rozporządzeniu zabezpieczeń SKOK nie będzie musiał tworzyć odpisu, gdy opóźnienie w spłacie nie przekroczy 39 miesięcy (obecnie 27). Natomiast gdy będzie dłuższe niż 4 lata (dziś 3), będzie trzeba odpisać całą należność.
W rozporządzeniu mają się znaleźć też inne zmiany. Jedna z nich ma umożliwić dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych nie tylko w dniach, w których zdarzenie wystąpiło, ale też w momencie, gdy kasa otrzymuje część dowodów księgowych po zawarciu transakcji lub dokonaniu operacji.
Po nowelizacji będzie też możliwe zmniejszenie częstotliwości oceny wystąpienia dowodów trwałej utraty wartości składnika aktywów finansowych z grupy dostępnych do sprzedaży.
Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r. i będą miały po raz pierwszy zastosowanie do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się tego dnia.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w konsultacjach