Jeżeli w księgach rachunkowych roczna opłata za odrolnienie gruntów jest rozliczana w czasie, to koszt podatkowy z tego tytułu nie może być jednorazowy – stwierdził dyrektor katowickiej izby.
Chodziło o spółkę zajmującą się transportem i przechowywaniem towarów. Postanowiła ona wybudować magazyn na gruncie przejętym w użytkowanie wieczyste. W tym celu grunt musiał zostać odrolniony. Zgodnie z decyzją starosty spółka nie musi płacić jednorazowej opłaty za odrolnienie. Przez 10 lat będzie wpłacała po 10 proc. tej wartości.
Spółka chciała się upewnić, jak ujmować roczną opłatę po oddaniu magazynu do użytkowania. Sądziła, że będzie mogła zaliczać ją do kosztów uzyskania przychodu w dacie wpłaty, mimo że w księgach rachunkowych będzie rozliczać ją w czasie (w każdym miesiącu 1/12). Powołała się na art. 22 ust. 5c ustawy o PIT, zgodnie z którym koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia.
Nie zgodził się z nią dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Wskazał, że za dzień poniesienia kosztu podatkowego uważa się co do zasady dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku). Dlatego, jego zdaniem, koszty odrolnienia gruntu po dniu oddania magazynu do używania spółka może odliczyć dla celów podatkowych w tym samym dniu, na który ujęła je jako koszty w księgach rachunkowych.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 31 grudnia 2015 r., nr IBPB-1-1/4511-617/15/WRz.