Zwrot zagranicznej daniny nie jest przychodem z udziału w zyskach osób prawnych i dlatego nie może być w Polsce zwolniony z opodatkowania – wyjaśnił dyrektor katowickiej izby.
Chodziło o art. 20 ust. 3 ustawy o CIT. Przepis ten zwalnia z opodatkowania, pod pewnymi warunkami, dywidendy i inne udziały w zyskach osób prawnych otrzymywane od spółki z UE bądź z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Dyrektor izby stwierdził jednak, że zwolnienie dotyczy tylko wypłacanego przez te podmioty zysku netto, a więc nie obejmie zwrotu podatku dochodowego.
Innego zdania była spółka, która została udziałowcem kilku maltańskich spółek kapitałowych. Zgodnie z tamtejszym prawem może ona odzyskać część podatku dochodowego zapłaconego przez swoje podmioty zależne. W ten sposób zwrócone może zostać nawet 6/7 z daniny rozliczonej według 35 proc. stawki.
Spółka uważała, że zwrot maltańskiego podatku powinien być uznany za udział w zysku osoby prawnej i w związku z tym zwolniony w Polsce z podatku na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o CIT.
Tłumaczyła, że jeżeli zwracana kwota nie zostałaby wpłacona jako należny podatek dochodowy do maltańskiego urzędu skarbowego, to stanowiłaby składnik zysku netto tamtejszej spółki. Jeżeli następnie zostałaby rozdzielona między udziałowców, to byłby to dla nich udział w zyskach tej spółki (dywidenda). Skutki otrzymania zwrotu podatku od spółki maltańskiej powinny być więc na gruncie CIT takie same, jak skutki otrzymania dywidendy – twierdziła spółka.
Odwołała się do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 stycznia 2014 r. (sygn. akt II FSK 187/12), w którym określono, że przychodem z udziału w zyskach osób prawnych są przychody, które pozostają w związku z prawem do otrzymania tego udziału. W związku z tym należy je traktować szeroko – uważała.
Dyrektor katowickiej izby był jednak innego zdania. Stwierdził, że wypłata środków stanowiących zwrot podatku nie jest przychodem z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy o CIT. Jest to przychód opodatkowany na podstawie art. 12 ust. 1 tej ustawy – wyjaśnił.
Interpretacje dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 grudnia 2015 r., nr IBPB-1-2/4510-625/15/JW i IBPB-1-2/4510-624/15/BD.