Nabycie działki rolnej w centrum miasta nie jest wydatkiem na cel mieszkaniowy, dopóki nie ma planu zagospodarowania przestrzennego albo warunków zabudowy – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Sprawa dotyczyła podatników, którzy sprzedali nieruchomość przed upływem 5 lat od jej nabycia. Nie zapłacili jednak podatku dochodowego od uzyskanego w ten sposób przychodu, bo zadeklarowali, że w ciągu dwóch lat przeznaczą go na własne cele mieszkaniowe. Kupili grunt rolny położony w centrum Redy.
Spór z fiskusem dotyczył tego, czy wydatek ten może być uznany za cel mieszkaniowy, skoro grunt figuruje w ewidencji jako teren rolny i nie został jeszcze objęty przez gminę nowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Podatnik argumentował, że ziemia, którą kupił, została dopiero co włączona do miasta. W związku z tym wciąż trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a procedura jego ustalania jest długotrwała.
Dodał, że gmina optuje za wykorzystaniem tych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, tym bardziej że mają one bezpośredni dostęp do drogi, a w bliskim sąsiedztwie znajdują się zabudowania.
Podatnik wyjaśnił też, że na razie nie wystąpił o warunki zabudowy, bo i tak nie ma pieniędzy na budowę. W urzędzie gminy dowiedział się jednak, że nie będzie problemu z uzyskaniem takiej decyzji.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu nakazał mu jednak uregulować podatek wraz z odsetkami. Podkreślił, że kluczem do skorzystania ze zwolnienia jest charakter i przeznaczenie gruntu.
– Nie może o nim przesądzić jedynie zamiar, nawet jeśli jest to zamiar gminy. Musi być plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub – jeśli go nie ma – decyzja o warunkach zabudowy – stwierdził fiskus.
Tak samo orzekły sądy obu instancji. Zarówno WSA w Gdańsku, jak i NSA uznały, że nie wystarczy sama możliwość wybudowania budynku mieszkalnego, jeżeli nie potwierdzą tego konkretne dokumenty. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym są nimi: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli nie ma planu).
ORZECZNICTWO
Wyroki NSA z 13 stycznia 2016 r., sygn. akt II FSK 2261/13, II FSK 2313/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia