Więcej spółek będzie badać swoje sprawozdania i stosować uproszczenia. Dla firm usługowo prowadzących księgi spadła minimalna suma gwarancyjna przy zakupie polis.

Polecany produkt: Rachunkowość 2016 >>>

Ostatnia nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadziła zmiany w limitach. Wprawdzie mają one pierwszy raz zastosowanie do sprawozdań sporządzanych za 2016 r., ale można je zastosować do raportów za 2015 r. Chodzi m.in. o kryteria dotyczące możliwości niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań przez jednostkę dominującą. Zgodnie z nowymi zasadami dotyczy to sytuacji, gdy dwie z trzech wielkości odpowiednich w przypadku grupy kapitałowej nie zostały przekroczone zarówno w roku, którego miałoby dotyczyć sprawozdanie, jak i w roku poprzednim (suma bilansowa 32 mln zł, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów 64 mln zł oraz średnioroczne zatrudnienie 250 osób). Przy czym kryteria te dotyczą przypadków, gdy będą uwzględniane wyłączenia konsolidacyjne, np. wzajemne należności, zobowiązania, przychody i koszty. W innych przypadkach, gdy wyłączenia konsolidacyjne nie będą uwzględnione, wspomniane limity dotyczące sumy bilansowej i przychodów ze sprzedaży będą wyższe o 20 proc.
Dotychczas limity były określane w euro. Przepisy pozwalały na niesporządzanie sprawozdania skonsolidowanego grupy, jeżeli nie osiągnęły na koniec przedniego roku i roku, za który sporządzane jest sprawozdanie, dwóch z trzech następujących wartości:
● łączne średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 250 osób,
● łączna suma bilansowa w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 7,5 mln euro,
● łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły na 31 grudnia 15 mln euro.
Dwa warunki
Kurs euro (z dnia bilansowego) jest ważny nadal do określenia, czy spółka ma obowiązek badania sprawozdań. Chodzi o podmioty określone w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości tzw. pozostałe, np. spółki z o.o. (nie dotyczy to m.in. banków czy spółek akcyjnych). Zgodnie z tym przepisem sprawozdania muszą być poddane badaniu przez rewidenta, jeżeli w roku poprzednim podmioty te spełniły co najmniej dwa z trzech warunków dotyczących: zatrudnienia, sumy aktywów i przychodów. Niższy kurs euro na koniec ubiegłego roku oznacza, że mniej sprawozdań finansowych z 2016 r. będzie badanych przez biegłych rewidentów. [ramka]
Przekroczenie limitów wiąże się nie tylko z koniecznością wybrania biegłego rewidenta, ale utratą możliwości stosowania uproszczeń, np. w księgowaniu umowy leasingu czy instrumentów finansowych.
Jeśli wspominamy o uproszczeniach, to warto też powiedzieć o uproszczeniach wynikających z art. 50 ust. 2 ustawy o rachunkowości dotyczących mniejszej szczegółowości danych wykazywanych w sprawozdaniu finansowym. Wraz z wprowadzaniem do ustawy o rachunkowości uproszczeń dla małych podmiotów ustawodawca zdecydował się na uchylenie uproszczeń wynikających z tego przepisu. Zmiana dotyczy jednak sprawozdań za 2016 r.
Ubezpieczenie OC
Z kolei kurs euro z 4 stycznia stosuje się do sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC. [ramka]
Chodzi o polisy dla biur rachunkowych, które muszą się ubezpieczać od błędów w prowadzonych księgach. Nie muszą tego robić, gdy prowadzą tylko podatkowe księgi przychodów i rozchodów lub wypełniają tylko deklaracje podatkowe (pod warunkiem że nie posiadają uprawnień np. doradcy podatkowego).
Ubezpieczyć się muszą także biegli rewidenci. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi 400 tys. euro , jeżeli przedmiotem działalności są czynności rewizji finansowej. Dla innych czynności, takich jak prowadzenie ksiąg rachunkowych czy doradztwo, wynosi ona po 10 tys. euro.
Graniczne kwoty

Podstawa prawna
Par. 4 rozporządzenia ministra finansów z 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1616).
Par. 4 rozporządzenia ministra finansów z 3 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1583).
Art. 50 ust. 1, art. 64 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).
Art. 1 ust. 19 ustawy z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1333).