Rolnik, który zatrudniał zagranicznych pracowników sezonowych, nie odzyska nienależnie potrąconych zaliczek na PIT – orzekł rzeszowski WSA.
Chodziło o rolnika, który od 2011 r. do 2014 r. zatrudniał do prac sezonowych obywateli Ukrainy. Początkowo od wypłacanego im wynagrodzenia potrącał zaliczki na PIT, ale potem doszedł do wniosku, że przychody obcokrajowców pochodzą z innych źródeł i oni sami powinni ewentualnie rozliczać się z polskim fiskusem.
W związku z tym domagał się zwrotu niepotrzebnie potrąconych zaliczek na PIT. Pieniędzy jednak nie odzyskał. Naczelnik urzędu skarbowego stwierdził, że skoro rolnik nie poniósł żadnego uszczerbku we własnym majątku, to nie może występować o nadpłatę. Takie prawo mają tylko pracownicy, którzy ponieśli ekonomiczny ciężar niezasadnie potrąconego podatku. Decyzję tę podtrzymał dyrektor izby skarbowej. Stwierdził, że rolnik, który nie prowadzi działalności gospodarczej, w ogóle nie musi potrącać zaliczek na podatek od wynagrodzenia zagranicznych pracowników sezonowych. Takie obowiązki mają tylko przedsiębiorcy, co wynika z art. 41 w związku z art. 13 pkt 8 i art. 29 ustawy o PIT.
Rolnikowi nie przysługuje też prawo do żądania nadpłaty, skoro podatku nie wpłacił z własnego majątku, a z pieniędzy należnych pracownikom – podkreśliła izba skarbowa. Wskazała zarówno na art. 72 i art. 75 ordynacji podatkowej, jak i na wyroki NSA z 18 września 2014 r. (sygn. akt II FSK 2296/12) oraz z 17 czerwca 2013 r. (sygn. akt II FSK 2098/11).
Rolnik przegrał także przed WSA w Rzeszowie. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Rzeszowie z 17 grudnia 2015 r., sygn. akt I SA/Rz 1042/15.