W 2016 roku miesięczne stawki podatku dochodowego w formie karty podatkowej są takie same jak w roku ubiegłym. Wynika to z nieznacznego spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych (o 1,1 proc.) w 2015 roku w stosunku do roku 2014. Wnioskować o objęcie kartą podatkową można do 20 stycznia składając formularz PIT-16

Niektóre stawki karty podatkowej na 2016 rok wyglądają następująco:

  • ślusarz wykonujący usługi w miejscowości do 5 tys. mieszk. zapłaci co miesiąc 365 zł
  • złotnik wykonujący usługi w miejscowości powyżej 50 tys. mieszk. zapłaci co miesiąc 469 zł
  • zakład mechaniki maszyn z 4 pracownikami wykonujący usługi w miejscowości powyżej 50 tys. mieszk. zapłaci co miesiąc 1309 zł
  • zegarmistrz wykonujący usługi w miejscowości do 5 tys. mieszk. zapłaci co miesiąc 181 zł
  • zakład stolarski z 3 pracownikami wykonujący usługi w miejscowości powyżej 50 tys. mieszk. zapłaci co miesiąc 1245 zł
  • tapicer z 2 pracownikami wykonujący usługi w miejscowości do 50 tys. mieszk. zapłaci co miesiąc 685 zł
  • zakład krawiecki z 25 pracownikami wykonujący usługi w miejscowości powyżej 50 tys. mieszk. zapłaci co miesiąc 853 zł
  • kominiarz z 2 pracownikami wykonujący usługi w miejscowości do 50 tys. mieszk. zapłaci co miesiąc 568 zł
  • fryzjer męski bez pracowników wykonujący usługi w małej miejscowości do 5 tys. mieszk. zapłaci co miesiąc tylko 120 zł
  • kosmetyczka wykonująca samodzielnie usługi w miejscowości powyżej 50 tys. mieszk. zapłaci co miesiąc tylko 161 zł

Czym jest karta podatkowa?

Karta podatkowa to uproszczony sposób opodatkowania przeznaczony dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnionych) lub zatrudniających w firmie tylko kilka osób (także dla spółek cywilnych). W praktyce z tej formy płacenia podatków korzystają małe sklepy spożywcze, zakłady rzemieślnicze, warsztaty, weterynarze, lekarze, dentyści czy zakłady fryzjerskie i kosmetyczne.

Warunkiem korzystania z karty podatkowej jest złożenie formularza PIT-16 do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego. Naczelnik ustala dla każdej firmy indywidualne stawki biorąc pod uwagę rodzaj działalności, stan zatrudnienia i liczbę mieszkańców danej miejscowości.

Przedsiębiorca w ramach karty uiszcza co miesiąc stałą kwotę na wskazane konto urzędu skarbowego (do 7. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, w grudniu wyjątkowo - do 28. grudnia). Ta kwota nie zmienia się w ciągu roku i nie zależy od dochodów, jakie uzyskuje dana firma. Stawka zmienia się tylko raz do roku (co wynika ze zmiany ogólnopolskiego wskaźnika cen towarów i usług) lub w sytuacji zmiany np. stanu zatrudnienia lub rodzaju działalności danej firmy, o czym należy każdorazowo poinformować urząd skarbowy w czasie korzystania z karty.

Ułatwienie w karcie podatkowej dla drobnych przedsiębiorców polega na braku konieczności prowadzenia ksiąg rachunkowych, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Wymagana jest tylko ewidencja zatrudnienia.

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2015 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2016 r. (M.P. 2015 poz. 1120)

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930 z późn. zm.)