Minimalna kwota zakupów, od której podróżny może żądać zwrotu zapłaconego podatku VAT będzie wynosić 300 zł – wynika z projektu rozporządzenia ministra finansów. Obecnie obowiązujący limit to 200 zł.

Zgodnie z propozycją ministra, sumę 200 zł należało podwyższyć, ponieważ zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego ceny towarów i usług od 2004 roku do chwili obecnej wzrosły o blisko 27,64 proc. Proponowana suma 300 zł ma zniwelować skutki odnotowanego w Polsce wzrostu.

W efekcie niniejszej zmiany sprzedawcy nie będą musieli wypełniać dokumentu „ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH” przy relatywnie niskich zakupach, co przełożyć ma się na usprawnienie obsługi zagranicznych turystów.

Zgodnie z dyrektywą Rady (2006/112/WE) dostawa towarów przewożona w bagażu osobistym podróżnego może być zwolniona z podatku, gdy całkowita wartość dostawy łącznie z podatkiem VAT, przekracza kwotę 175 euro lub równowartość tej kwoty w walucie obcej. Możliwe jest jednak zwolnienie podatkowe zakupów, których wartość jest niższa od wspomnianej wyżej kwoty. Przykładowo w Szwecji można żądać zwrotu VAT już od zakupów na równowartość 70 zł, z kolei Francja i Słowacja ustaliły kwotę na 772 zł. Limit powyżej 200 zł obowiązuje obecnie w 16 krajach członkowskich.

Jeśli projekt rozporządzenia wejdzie w życie, minimalna kwota zakupów zostanie podwyższona pierwszy raz od momentu jej ustanowienia w 2004 roku.

Kiedy można otrzymać zwrot VAT?

• Zakupy robi turysta mający stałe miejsca zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej;
• Minimalna kwota wartości zakupów wraz z podatkiem VAT uprawniająca do otrzymania zwrotu podatku wynosić musi co najmniej 200 zł;
• Towar musi zostać wywieziony poza obszar Unii Europejskiej w stanie nienaruszonym, w bagażu osobistym i fakt ten musi zostać potwierdzony przez celnika;
• Wywóz zakupionego towaru poza terytorium Unii Europejskiej musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym towar był zakupiony.


Etap legislacyjny

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług na etapie konsultacji publicznych