Od 1 stycznia 2016 r. organy podatkowe będą mogły żądać przedłożenia oświadczenia o stanie majątkowym na określony dzień również w trakcie postępowania podatkowego. Dotychczas było to możliwe tylko w toku kontroli podatkowej. Zmiana będzie miała niewątpliwie niekorzystne skutki dla podatnika.
Oświadczenie dowodem
Oświadczenie o stanie majątkowym to jeden z charakterystycznych dowodów w postępowaniach w sprawie dochodów nieujawnionych. Podatnik ma obowiązek pisemnego poinformowania o posiadanym majątku, w tym m.in. o: nieruchomościach, ruchomościach, prawach majątkowych, prowadzonym przedsiębiorstwie, udziałach w spółkach kapitałowych, wierzytelnościach i papierach wartościowych. Składana przez podatnika informacja ma dotyczyć majątku, którym dysponował on w konkretnych terminach, zazwyczaj 1 stycznia oraz 31 grudnia roku podatkowego, w którym został poniesiony wydatek będący podstawą do wszczęcia postępowania w przedmiocie dochodów nieujawnionych. Dowód ten ma pozwolić organowi podatkowemu ocenić, czy środki, którymi dysponował podatnik, wystarczyły na pokrycie poniesionego wydatku.