Obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie w 2016 roku dotyczy przedsiębiorców, którzy dokonują transakcji z klientami indywidualnymi oraz rolnikami ryczałtowymi. Spać spokojnie mogą drobni przedsiębiorcy z niewielkim obrotem (do 20 000 zł w roku podatkowym). Zwolnione z rejestracji na kasie są także m.in. usługi opłacone przelewem i sprzedaż wysyłkowa, ale tylko pod pewnymi warunkami.

Co do zady sprzedaż na kasie rejestrować muszą przedsiębiorcy i firmy, których klientem jest przysłowiowy Kowalski (w tym rolnik ryczałtowy). W nadchodzącym roku 2016 nadal będą jeszcze obowiązywały przepisy wprowadzone już w 2015 roku rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (dalej: rozporządzenie). Katalog typów działalności objętych nakazem stosowania kas jest dość szeroki i obejmuje zarówno dostawy jak i usługi. Istnieje też szereg zwolnień, np. ze względu na niski obrót roczny.

Jakie dostawy i usługi trzeba rejestrować na kasie w 2016 roku?

Obowiązkowo wszelkie transakcje sprzedaży należy rejestrować na kasie w przypadku dostaw:

Reklama

a) gazu płynnego,
b) części do silników (PKWiU 28.11.4),
c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych
(PKWiU 29.32.30.0),
h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU
30.91.3),
i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów
elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26
i ex 27.90),
j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU
ex 26.70.1),
k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od
podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT
l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako
dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów
alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza
0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów


Obowiązek rejestracji na kasie dotyczy także świadczenia usług:

Reklama

a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15
i 16 załącznika do rozporządzenia (transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski oraz transport lądowy pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy
i specjalizowany),
b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
g) prawniczych, z wyłączeniem czynności notarialnych bez względu na symbol PKWiU,
h) doradztwa podatkowego,
i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych
Kiedy przysługuje zwolnienie z rejestracji na kasie?

Roczny obrót do 20 000 zł

Zwolnienie z kasy rejestrującej, związane z limitem obrotów, jest jedną z najpopularniejszych tego typu ulg. Podstawowe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte w § 3 rozporządzenia. Na jego podstawie zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., podatników:
● u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł,
● rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Powyższe regulacje dotyczą zarówno czynnych podatników VAT, jak i podmiotów zwolnionych. Czynni podatnicy VAT ustalają limit obrotów w oparciu o wartość netto sprzedaży, natomiast podmioty zwolnione z VAT w kwotach brutto.

Przykład 1.
Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą w dniu 15 października 2015 r., jednak pierwsza sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności miała miejsce dopiero 10 listopada 2015 r. Jaki będzie limit obrotów do korzystania z kasy?

Wzór na ustalenie limitu zwolnienia z kasy:

kwota limitu x (liczba dni prowadzenia sprzedaży pozostała do końca roku / liczba dni w roku podatkowym)
Wyliczenie limitu:

20.000 zł x (51 dni/ 365 dni) = 2794,52 zł -> limit, po przekroczeniu którego podatnik będzie zobligowany do zainstalowania kasy

Jeżeli podatnik do końca roku 2015 nie przekroczy wyżej ustalonego limitu (2794,52 zł), do końca roku 2015 r. oraz od 1 stycznia 2016 r. nadal będzie miał prawo do zwolnienia z obowiązku instalacji kasy (aż do momentu, gdy przekroczy obrót 20 000 zł ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w roku 2016).

Podmiot korzystający ze zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na limit obrotów na jej zainstalowanie ma dwa miesiące, następujące po miesiącu, w którym przekroczony został obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Załącznik do rozporządzenia w sprawie zwolnień z kasy fiskalnej określa również inne niż wskazane wyżej zwolnienia. Do najpopularniejszych z nich można zaliczyć zwolnienie z tytułu dokonywania sprzedaży wysyłkowej.

Sprzedaż wysyłkowa

Zgodnie z pozycją 37 załącznika, dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) może korzystać ze zwolnienia z kasy pod warunkiem, że:

● dostawca towaru otrzymuje w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),

● z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).
Oczywiście zwolnienie to nie znajdzie zastosowania do towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia.

Usługi opłacane przelewem

Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli:
● świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),
● z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Zwolnienie to nie ma zastosowania do usług wymienionych w § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas rejestrujących.

Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami

Wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych oraz usługa zarządzania nimi może korzystać ze zwolnienia z kasy pod warunkiem, że w całości zostały udokumentowane fakturą. Możliwość ta wynika z § 2 ust. 1 rozporządzenia.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (zob. Dz.U. 2014 poz. 1544)