To dobra wiadomość dla centrów medycznych i stomatologicznych, które większość usług wykonują na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia, a tylko marginalną ich część na rzecz pacjentów prywatnych. Jeżeli wartość świadczeń dla tych ostatnich nie przekracza 20 tys. zł rocznie (lub proporcjonalnie w danym roku), nie muszą one ewidencjonować obrotu na kasie. Potwierdził to minister finansów w interpretacji zmieniającej z 28 października 2015 r., nr PT8.8101.354.2015TKE.
Problem wyniknął w związku z wejściem w życie 1 stycznia 2015 r. rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544). Wprowadziło ono bezwzględny obowiązek stosowania kas fiskalnych m.in. w przypadku usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów (par. 4 pkt 2f).
Pierwotnie fiskus uważał, że obowiązek ewidencjonowania obrotu bez względu na jego wartość dotyczy też centrów medycznych. Takie stanowisko przedstawił dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 6 lutego 2015 r., nr IBPP3/443-1357/14/KG. Twierdził, że przy zastosowaniu par. 4 pkt 2f nie ma znaczenia forma organizacyjna prowadzonej działalności w zakresie usług medycznych ani to, czy podatnik sam ma kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty, czy jedynie zatrudnia osoby z takimi uprawnieniami.
Z tym jednak nie zgodził się minister finansów i zmienił interpretację dyrektora katowickiej izby. Wyjaśnił, że obowiązek ewidencji usług w zakresie opieki medycznej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych na podstawie par. 4 pkt 2 lit. f rozporządzenia z 4 listopada 2014 r. dotyczy tylko podmiotów wskazanych w tym przepisie, tj. lekarzy i lekarzy dentystów. Przyznał też, że w przypadku centrum medycznego decyduje limit obrotu na rzecz indywidualnych klientów, tj. 20 tys. zł.
Do tego limitu nie wlicza się świadczeń, za które płaci NFZ (o czym świadczą interpretacje podatkowe). W takim przypadku to fundusz jest nabywcą usług, a pacjent tylko podmiotem upoważnionym do skorzystania z nich, tj. odbierającym usługi. Nie uczestniczy on w ich rozliczaniu.
Dlatego jeżeli nawet sam lekarz prowadzi praktykę w ramach kontraktu z NFZ, nie musi ewidencjonować obrotu na kasie fiskalnej.
Ważne
Bezwzględny obowiązek stosowania kas nie dotyczy psychologów i weterynarzy