Takie wyjaśnienia pojawiły się w projekcie nowego krajowego standardu rachunkowości „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi”. Komitet Standardu Rachunkowości wyjaśnił w nim zasady księgowania przez stronę państwową i prywatną. Ta ostatnia zgodnie z wyjaśnieniami komitetu musi w sprawozdaniu finansowym ująć składnik aktywów finansowych (czyli wynagrodzenie i przyszłe pożytki z umowy) w skorygowanej cenie nabycia. Musi powiększyć należność o skumulowane odsetki, naliczone za pomocą efektywnej stopy procentowej, a pomniejszyć o dokonane spłaty. Odsetki odnosi się na wynik finansowy jako przychody finansowe bieżącego okresu – wyjaśnia komitet.
KSR opracował przykład: zgodnie z umową o partnerstwie spółka ma w ciągu jednego roku dokonać termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej, a następnie zapewnić przez 10 lat utrzymanie i obsługę tego obiektu zgodnie z określonym w umowie standardem eksploatacyjnym. Strona prywatna szacuje, że koszty realizacji umowy wyniosą: usługi termomodernizacyjne 2000 j.p., usługi rocznej eksploatacji 20 j.p. Marża zysku ma wynieść 15 proc. Zgodnie z umową strona publiczna ma płacić spółce 330 j.p. rocznie. Wewnętrzna stopa zwrotu wynosi 5,6272 proc.
Wobec tego wartość początkowa aktywów finansowych, w której musi być ujęta usługa w dacie jej wykonania, wynosi 2300 j.p. [2000 j.p. + (15 proc. x 2000 j.p.)].
Na koniec kolejnego roku zaś spółka będzie musiała ująć na wynik finansowy przychody z tytułu odsetek, które wyniosą 130,72 j.p. [(2300 usługa termomodermozacji powiększona o marżę + 23 usługa rocznej eksploatacji powiększona o marżę) x 5,6272 proc.]. Natomiast skorygowana cena nabycia, pomniejszona o dokonane spłaty, będzie wynosiła 2123,72 j.p. (2300 +23+130,72 – 330).