• W którym kodzie wykazać koszty związane z utrzymaniem dróg
  • W którym kodzie wykazać koszty związane z utrzymaniem dróg
  • Czy wydatki na odpłatne zajęcia w przedszkolu można uznać za strukturalne
  • Kiedy wydatki urzędu miasta na imprezy kulturalne należą do strukturalnych
  • Jaki kod będzie właściwy, aby ująć zapłatę za program informatyczny do obsługi biblioteki
  • Do jakiego obszaru przyporzadkować szkolenie zagraniczne pracownika
  • Czy do strukturalnych zalicza się wydatki na zagospodarowanie odpadów komunalnych
  • Koszty których imprez kulturalnych – biletowanych czy bezpłatnych – należy wykazać w sprawozdaniu
● Czy wydatek związany z utrzymaniem dróg jest wydatkiem strukturalnym?
Nie, wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg nie stanowią wydatków strukturalnych i nie należy ujmować ich w sprawozdaniu. Ogólna zasada jest taka, że wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki nie są zaliczane do wydatków strukturalnych.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255).
● Czy wynagrodzenie za prowadzenie zajęć dodatkowych w przedszkolu jest wydatkiem strukturalnym, jeżeli rodzice częściowo płacą za te zajęcia 1 zł za godzinę?
Nie, wydatki ponoszone na wynagrodzenie za prowadzenie odpłatnych zajęć dodatkowych w przedszkolu (nawet jeśli jest to 1 zł za godzinę) nie stanowią wydatków strukturalnych i nie należy ujmować ich w sprawozdaniu.
Aby można było wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia w przedszkolu zakwalifikować jako wydatek strukturalny, zajęcia powinny spełniać następujące warunki: mają być nieodpłatne, dodatkowe i nieobowiązkowe.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255).
● Urząd miasta jest współorganizatorem imprez kulturalnych, często są to imprezy odbywające się corocznie. Co jest czynnikiem decydującym o zaliczeniu wydatków na organizację takich imprez do wydatków strukturalnych? Czy jest to odpłatność (bezpłatne imprezy klasyfikujemy do wydatków strukturalnych), czy również cykliczność imprez?
W przypadku kwalifikowania wydatków ponoszonych na organizację imprez kulturalnych do wydatków strukturalnych czynnikiem decydującym jest odpłatność (bezpłatne imprezy kwalifikujemy do wydatków strukturalnych). Takie imprezy mają mieć również na celu kultywowanie i promocję tradycji regionalnych oraz tradycyjnej, charakterystycznej dla regionu twórczości artystycznej, form rzemiosła i zawodów. Mają mieć wpływ na wzrost znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy. Mogą to być imprezy organizowane zarówno po raz pierwszy, jak i cyklicznie, np. dożynki.
Ponoszone wydatki należy ujmować w obszarze VII. Kultura, w kodzie 60. Inne wsparcie dla poprawy usług w zakresie kultury.
Z kolei w przypadku organizacji ponadregionalnych (uczestniczy więcej niż jedno województwo) imprez kulturalnych i turystycznych (np. targów, zawodów sportowych, festiwali, koncertów, warsztatów artystycznych i innych przedsięwzięć służących promocji regionu) wydatki należy ujmować w obszarze XIV. Stymulowanie reform w zakresie zatrudnienia oraz integracji społecznej, w kodzie 80. Promowanie partnerstw, porozumień i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255).
● Czy wydatkiem strukturalnym jest zakup przez bibliotekę publiczną programu/systemu do obsługi biblioteki? Program pozwala na: katalogowanie zbiorów, wypożyczanie oraz udostępnianie katalogów biblioteki online. Katalogi są dostępne dla wszystkich, a czytelnicy biblioteki mają możliwość zarejestrowania się na swoje konto, przeglądania i rezerwowania zbiorów online. Zapłata za program polega na opłacaniu co kwartał abonamentu. Czy do wydatków strukturalnych należy zaliczyć wydatki poniesione na zakup programu, czy koszty poniesione w całym roku na abonament, czy tylko abonament za pierwszy kwartał? Czy poniesione wydatki należy ująć w kodzie 13 czy 11 i w jakim obszarze?
Wydatki ponoszone na doposażenie w sprzęt informatyczny, niezbędny do funkcjonowania instytucji kultury, w tym oprogramowanie komputerowe ułatwiające ich wewnętrzne zarządzanie, należy ujmować w obszarze II. Społeczeństwo informacyjne, w kodzie 11. Technologie informacyjne i komunikacyjne TIK (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.).
Należy wykazać tylko wydatki poniesione na zakup programu – kolejne opłaty w postaci abonamentu nie będą stanowiły wydatków strukturalnych i nie należy ujmować ich w sprawozdaniu.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255).
● Czy wydatki poniesione na szkolenie zagraniczne pracownika starostwa stanowią wydatki strukturalne?
Tak, wydatki poniesione na szkolenie zagraniczne pracownika starostwa powiatowego stanowią wydatki strukturalne, które należy ująć w obszarze XV. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w kodzie 81. Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów. Należy wykazać całkowite koszty związane z uczestnictwem pracownika w szkoleniu, czyli uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej, koszty przejazdu wraz z kosztami zakwaterowania i wyżywienia.
Należy jednocześnie pamiętać o tym, że dane szkolenie ma być dodatkowe, nieobowiązkowe dla danego pracownika, podnoszące bądź ugruntowującego jego kwalifikacje, by móc je wraz z kosztami zakwalifikować do wydatków strukturalnych.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255).
● Czy gmina wydatki ponoszone w ramach umowy na zagospodarowanie odpadów komunalnych, zawartej na podstawie ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, musi zaklasyfikować jako wydatki strukturalne? W umowie na zagospodarowanie odpadów komunalnych brak jest wzmianki o finansowaniu przez gminę nakładów inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Podmiot realizujący usługę zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za opłatę określoną w umowie zapewnia realizację usługi. W rozporządzeniu ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych brak jest wprost odniesienia się do wydatków ponoszonych przez gminy w ramach umowy na zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Nie, wydatki ponoszone przez gminę w ramach umowy na zagospodarowanie odpadów komunalnych, zawartej na podstawie ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), nie stanowią wydatków strukturalnych i nie należy ujmować ich w sprawozdaniu Rb-WSa.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255).
● W skład instytucji wchodzą: dom kultury, miejska biblioteka publiczna i muzeum regionalne. Do wydatków strukturalnych w kodzie 60 zaliczano m.in. wydatki na:
- organizację międzynarodowego festiwalu muzycznego (coroczne edycje od 17 lat), na który składają się zarówno koncerty biletowane, jak i ze wstępem wolnym,
- transport i ubezpieczenie dla dzieci (zespoły artystyczne) wyjeżdżających na przeglądy, festiwale,
- wystawy czasowe w muzeum, na które wstęp jest odpłatny,
- projekt „Kinoszkoła”, na który wstęp jest również biletowany.
● Czy wymienione wydarzenia były prawidłowo klasyfikowane?
W kwestii wydatków strukturalnych związanych z organizacją imprez przyjmuje się, że w sprawozdaniu należy wykazywać jedynie wydatki ponoszone na organizację imprez/przedstawień/wystaw, na które wstęp jest bezpłatny dla uczestników. W związku z tym ujmowanie wydatków na organizację imprez biletowanych jest błędne.
Spośród wymienionych przykładów w sprawozdaniu należy ująć jedynie:

wydatki na organizację międzynarodowego festiwalu muzycznego (coroczne edycje od 17 lat), jedynie w części dotyczącej koncertów niebiletowanych, wydatki na transport i ubezpieczenie dla dzieci (zespoły artystyczne) wyjeżdżających na przeglądy, festiwale.

Natomiast wydatki poniesione na:

wystawy czasowe w muzeum, na które wstęp jest odpłatny, projekt „Kinoszkoła”, na który wstęp jest również biletowany nie powinny być ujęte w sprawozdaniu.

Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255).
Odpowiedzi przygotowała