Urząd gminy przygotował dokumentację projektową na kompleksową termomodernizację budynku zespołu szkół. Na realizację zadania i dokumentację będzie składany wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach działania 3.2. Czy wydatki na dokumentację i roboty będą wydatkami strukturalnymi? Urząd gminy ponosi też wydatki związane z dowożeniem dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz uczniów niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Pojawiła się informacja, że wymienione wydatki są wydatkami strukturalnymi i należy je ujmować w kodzie 73. klasyfikacji wydatków strukturalnych. Jak gmina powinna je kwalifikować?
EKSPERT RADZI
Reklama
W momencie gdy wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację kompleksowej termomodernizacji budynku zespołu szkół są finansowe tylko i wyłącznie ze środków publicznych krajowych i nie ma możliwości oceny, czy dane zadanie będzie współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych, w sprawozdaniu Rb-WSa należy ująć wszystkie wydatki dotyczące realizacji wymienionego zadania. Robi się to w obszarze „XIII. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, w kodzie 75. Infrastruktura edukacji”.
Sytuacja zmienia się z chwilą podpisania wniosku o dofinansowanie działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 (UWAGA – tak samo będzie w przypadku podpisywania wniosku w ramach całej perspektywy finansowej 2014–2020). Wkład krajowy dotyczący realizacji projektu traci miano wydatku strukturalnego. W związku z tym jednostka będzie musiała dokonać korekty kwoty ujętej w sprawozdaniu o tę, która została zakwalifikowana w kodzie 75. przed podpisaniem wniosku o dofinansowanie.
Jeśli zaś chodzi o wydatki ponoszone przez urzędy gmin na dowożenie dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, uczniów niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, jak również zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych, to nie stanowią one wydatków strukturalnych i nie należy ich ujmować w sprawozdaniu Rb-WSa.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255).