Zryczałtowany 10-proc. PIT trzeba potrącić także, gdy wygrana jest przekazywana osobie prowadzącej działalnością gospodarczą – orzekł NSA.

Sprawa dotyczyła agencji marketingowej, która na zlecenie firm organizowała konkursy adresowane zarówno do ich pracowników, jak i współpracowników.
Spór toczył się o pobór podatku od nagród przekazywanych współpracownikom. Spółka argumentowała, że skoro osoby te prowadzą własną działalność gospodarczą, to powinny rozliczać upominki jako przychód z tej działalności, tak jak nagrody związane ze sprzedażą premiową (art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT). Dzięki temu nie musiałaby obliczać i potrącać zryczałtowanego 10-proc. PIT od wydawanych im nagród.
Nie zgodził się z nią dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Stwierdził, że przepisy zobowiązujące płatników do poboru 10-proc. podatku od nagród mają zastosowanie zarówno do pracowników, zleceniobiorców, jak i współpracowników. Wyjątek z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, na który firma się powołuje, dotyczy wyłącznie nagród związanych ze sprzedażą premiową, a te różnią się od wygranych w konkursach.
Wykładnię dyrektora potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia NSA Sławomir Presnarowicz powołał się także na inny wyrok – z 20 stycznia 2015 r. (sygn. akt 232/13). Z niego również wynika, że art. 30 ust. 1 pkt 2 ma zastosowanie do wszystkich nagród konkursowych, także tych otrzymywanych przez współpracowników. Dlatego płatnicy są zobowiązani na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o PIT pobierać podatek dochodowy od wszystkich zwycięzców w konkursach, bez żadnych wyjątków.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 1 grudnia 2015 r. sygn. akt II FSK 2075/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia