Nie można odliczyć składki na ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku – orzekł WSA w Gdańsku.
Chodziło o lekarza prowadzącego indywidualną praktykę lekarską. Oprócz tego miał on też podpisane kontrakty na usługi ze szpitalami. W umowach tych przewidziano kary za niewykonanie usług zgodnie z harmonogramem.
Obawiając się skutków choroby lub nieszczęśliwego wypadku, lekarz postanowił się ubezpieczyć. Polisa gwarantowała mu nie tylko jednorazowe świadczenie z tytułu śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, lecz także miesięczny dochód w wysokości 5000 zł na wypadek niemożności prowadzenia działalności gospodarczej.
We wniosku o interpretację lekarz wyjaśnił, że ubezpieczenie pozwoli mu ochronić i zabezpieczyć źródło przychodów w razie utraty zdrowia, bo otrzymywane 5000 zł miesięcznie pokryje koszty bieżącej działalności do czasu odzyskania zdrowia. Uważał, że w związku z tym powinien mieć prawo ująć wydatek na polisę w kosztach podatkowych jego firmy.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził, że dobrowolne ubezpieczenie lekarza na wypadek utraty zdrowia to wydatek o charakterze osobistym, który nie ma związku z przychodami z działalności gospodarczej.
Wykładnię tę potwierdził WSA w Gdańsku. Zwrócił uwagę, że wykupiona przez lekarza polisa jest ubezpieczeniem osobowym należącym do grupy 1 i 2 działu II, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Wyjaśnił, że nabyć ją może każdy, niezależnie od tego, czy jest przedsiębiorcą. Taka polisa nie zabezpiecza przychodu z działalności gospodarczej, tylko zapewnia podatnikowi dochód w sytuacji, gdy nie może on osiągać przychodów – stwierdził sąd. Podważył również twierdzenia podatnika, że dochód z polisy zostanie przeznaczony na pokrycie ewentualnych kosztów działalności. Uznał, że lekarz może dowolnie dysponować otrzymanymi pieniędzmi. ©?
Niektórzy mają więcej szczęścia
Na zaliczanie indywidualnej polisy ubezpieczeniowej do kosztów działalności gospodarczej nie pozwalały wcześniej także inne sądy, przykładowo WSA w Bydgoszczy w wyroku z 16 czerwca 2015 r. w sprawie polisy wykupionej przez lekarza ortopedę (sygn. I SA/Bd 370/15).
Na zakaz ten wskazuje także interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 20 lutego 2014 r. dotycząca wydatków na polisę wykupioną przez radcę prawnego prowadzącego własną kancelarię (nr IPTPB1/415-754/13-2/MD).
Więcej szczęścia miała notariusz prowadząca własną kancelarię. W wyroku z 16 października 2013 r. WSA w Gdańsku pozwolił jej odliczyć wydatek na ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy. Wyrok w jej sprawie jest już prawomocny (sygn. akt I SA/Gd 1052/13).
ORZECZNICTWO
Wyroki WSA w Gdańsku z 21 października 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 1178/15, I SA/Gd 1179/15.