Jeżeli przedsiębiorca przewozi turystów meleksem, a nie taksówką, może nie ewidencjonować obrotu, pod warunkiem że nie przekroczy limitu w wysokości 20 tys. zł. Tak samo jest w przypadku weterynarzy czy psychologów. Bezwzględny obowiązek stosowania kas fiskalnych mają natomiast lekarze
Czy jazdy meleksem trzeba ewidencjonować
Pan Adam wozi po mieście turystów meleksem. Jego przychód nie przekracza 20 tys. zł rocznie. Czy bez względu na to powinien stosować kasę fiskalną?
NIE
Obowiązek stosowania kas fiskalnych bez względu na wartość obrotu stosuje się do:
● przewozów pasażerskich w komunikacji samochodowej (z wyłączeniem transportu publicznego),
● przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami.
Wynika to z par. 4 pkt 2 lit. a i b rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas. Przepis ten nie dotyczy przewozu pasażerów meleksami, tj. wolnobieżnymi pojazdami elektrycznymi. Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 28 sierpnia 2015 r., nr ITPP1/4512-582/15/AJ. Ponieważ przepisy dotyczące VAT nie definiują pojęcia samochodu i samochodowej komunikacji, odwołał się do prawa o ruchu drogowym. Z art. 2 pkt 33 i 34 tej ustawy wynika bowiem, że:
pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego;
pojazd wolnobieżny to pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego.
Na tej podstawie meleksa (wolnobieżnego pojazdu) nie można uznać za taksówkę. Dlatego też nie będzie miał tu zastosowania par. 4 pkt 2 lit. a i b rozporządzenia. Czytelnik będzie musiał stosować kasę dopiero po przekroczeniu limitu obrotów w wysokości 20 tys. zł.
Podstawa prawna
Par. 4 pkt 2 lit. a i b rozporządzenia z 4 listopada 2014 r w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1544).
Art. 2 pkt 33 i 34 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.).
Czy zwrot za paliwo wymaga zapisu w kasie
Czytelnik chce kupić do firmy samochód osobowy. Będzie go wykorzystywał pracownik zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych. Czy jeżeli w regulaminie wpisze, że pracownik zwraca za paliwo wykorzystane dla celów prywatnych, to będzie musiał to ewidencjonować za pomocą kasy?
TAK
Wykorzystywanie samochodów służbowych do celów prywatnych jest dla pracowników przychodem. Dlatego pracodawca musi co miesiąc doliczyć do wynagrodzenia określoną w przepisach ustawy o PIT kwotę ryczałtu. Od tej wartości naliczany jest m.in. podatek, który musi zapłacić zatrudniony. Ryczałt – zgodnie z interpretacją organów podatkowych – nie uwzględnia kosztów paliwa. Jeżeli więc pracownik będzie zwracał pieniądze za benzynę wykorzystaną do jazdy autem po godzinach pracy, przedsiębiorca będzie musiał to zarejestrować na kasie fiskalnej. Wynika to z par. 4 pkt 1 lit. m rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas. Zgodnie z tym przepisem bezwzględny obowiązek ewidencji stosuje się w przypadku dostawy wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU. Nie ma tu zastosowania wyłączenie ze stosowania kas, gdy sprzedaż dokonywana jest na rzecz pracowników (określone w poz. 35 załącznika do rozporządzenia).
Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 3 lipca 2015 r. (nr ILPP2/4512-1-250/15-4/MN). Odniósł się przy tym do dwóch sposobów rozliczeń stosowanych przez podatnika. W pierwszym pracownik płaci za całe zatankowane na stacji paliwo przy użyciu firmowej karty i otrzymuje fakturę na pracodawcę. Pod koniec miesiąca firma kalkuluje ilość zużytej do celów prywatnych benzyny i potrąca jej wartość z wynagrodzenia. W drugim przypadku pracownik płaci za zakup z własnych środków, ale faktura wystawiana jest na pracodawcę. Pod koniec miesiąca firma zwraca pracownikowi równowartość paliwa zużytego do celów służbowych.
Dyrektor IS uznał, że w obu tych przypadkach dochodzi do odpłatnej dostawy paliwa na rzecz pracowników w części, w jakiej jest ono wykorzystywane do celów prywatnych. Obrót ten spółka musi ewidencjonować na kasie fiskalnej.
Podstawa prawna
Par. 4 pkt 1 lit. m rozporządzenia z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1544).
Art. 12 ust. 2a i 2b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze. zm.).
Czy weterynarz musi od razu korzystać z kasy
Pani Katarzyna chce otworzyć własną praktykę weterynaryjną. Czy jako lekarz będzie musiała stosować kasę bez względu na limit obrotu?
NIE
Od tego roku przybyło usług, które – jeśli są świadczone na rzecz indywidualnych klientów – muszą być rejestrowane w kasie fiskalnej, niezależnie od wielkości obrotów u sprzedającego. Wprawdzie wśród nich są usługi medyczne świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów, ale nie dotyczy to czynności wykonywanych przez weterynarzy.
Pani Katarzyna będzie musiała stosować kasę dopiero po przekroczeniu limitu obrotów 20 tys. zł. Potwierdzają to wyjaśnienia zawarte w interpretacjach dyrektora IS w Katowicach w z 19 marca 2015 r. (nr IBPP3/4512-83/15/EJ) i z 13 marca 2015 r. (nr IBPP3/4512-43/15/AŚ). Lekarze weterynarii nie świadczą usług medycznych. Zajmują się bowiem ochroną zdrowia zwierząt oraz weterynaryjną ochroną zdrowia publicznego. W tym przypadku zasady wykonywania tego zawodu zostały uregulowane w ustawie z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1509). Fiskus wskazuje, że usługi w zakresie opieki medycznej świadczą lekarze i lekarze dentyści i są to usługi mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego. Z kolei zasady i warunki wykonywania tych zawodów określa ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 464).
Warto dodać, że bezwzględnego obowiązku stosowania kas nie mają też psycholodzy. Potwierdził to również dyrektor katowickiego organu w interpretacji z 29 maja 2015 r. (nr IBPP3/4512-204/15/KG) i z 6 maja 2015 r. (nr IBPP3/4512-165/15/UH).
Podstawa prawna
Par. 4 pkt 2 lit. f rozporządzenia z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1544).
Czy czyszczenie tapicerki jest jak naprawa auta
Pan Kazimierz zajmuje się czyszczeniem tapicerek samochodowych. Czy mimo że prowadzi działalność na niewielką skalę, powinien – tak jak mechanicy samochodowi – stosować kasę fiskalną?
NIE
Obowiązek stosowania kasy w przypadku pana Kazimierza wystąpi dopiero po przekroczeniu limitu obrotów w wysokości 20 tys. zł. W przypadku mechaników bezwzględny obowiązek ewidencjonowania transakcji wynika z par. 4 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas. Przepis mówi o usługach naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania). Nie obejmuje ono usług w zakresie czyszczenia i prania tapicerek samochodowych. Organy podatkowe potwierdziły to w wielu interpretacjach. Ostatnio dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 8 września 2015 r., nr IPTPP3/4512-268/15-4/MJ.
Podstawa prawna
Par. 4 pkt 2 lit. c rozporządzenia z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1544).