Od 2016 podatek rolny, leśny i od nieruchomości trzeba będzie płacić jednorazowo, jeśli jego kwota nie przekroczy 100,50 zł. Obecnie daniny te mogą być podzielone na cztery raty w ciągu roku.

Zmiany, które wejdą w życie w nowym roku wynikają z przeprowadzonej nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, która swoim zakresem obejmuje między innymi podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości.

Zgodnie z nową zasadą, jeśli kwota podatku nie będzie przekraczać 100 zł nie będzie można jej rozkładać na cztery raty w ciągu roku. Do końca 2015 bowiem każdą z danin (niezależnie od jej wysokości) można płacić częściowo w następujących terminach:

  • I rata do 15 marca;
  • II rata do 15 maja;
  • III rata do 15 września;
  • IV rata do listopada.

Od roku 2016 natomiast podatek, który będzie mieścił się w przedziale kwotowym 0,51 zł - 100,50 zł osoby fizyczne będą musiały zapłacić w terminie I raty, czyli do 15 marca. Inne, krótsze terminy będą obowiązywać między innymi przedsiębiorców.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe będą musiały wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie zależnym od rodzaju podatku:

  • od nieruchomości - do dnia 15. każdego miesiąca. (za styczeń: do dnia 31 stycznia)
  • leśny - do dnia 15 każdego miesiąca,
  • rolny - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Zgodnie z wprowadzanymi zmianami, podmioty te podatek od nieruchomości niższy niż 100,50 zł będą musiały zapłacić do 15 stycznia, a jeśli obowiązek powstanie w trakcie roku to do 15 dnia każdego miesiąca, tak samo jak podatek leśny. W przypadku podatku rolnego wyżej wymienione podmioty, jeśli podatek okaże się niższy niż 100,50 zł będą musiały zapłacić go do 15 marca.

W 2016 obowiązywać zaczną również nowe maksymalne stawki podatku od nieruchomości:

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,

- od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,47 zł od 1 m2 powierzchni,

- od budynków mieszkalnych (lub ich części) - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- od budynków (lub ich części) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- od budynków (lub ich części) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- od budynków (lub ich części) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- od pozostałych budynków (lub ich części), w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.