Projekt tego rozporządzenia został właśnie opublikowany. Możliwość korzystania z ułatwień wprowadziła tegoroczna nowelizacja (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333) ustawy o rachunkowości, która zmieniła też ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.). Dzięki temu od 1 stycznia 2016 r. małe organizacje pozarządowe będą mogły prowadzić ewidencję przychodów i kosztów, a nie jak dotychczas pełną rachunkowość (księgi rachunkowe). Z ułatwienia skorzystają m.in. organizacje pozarządowe o przychodach do 100 tys. zł rocznie, a także te nieprowadzące działalności gospodarczej lub nieposiadające statusu organizacji pożytku publicznego.
Reklama
Według szacunków Ministerstwa Finansów z uproszczeń będzie mogło skorzystać w sumie 70 tys. organizacji.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego – w konsultacjach