Usługi profilaktyczne są zwolnione z VAT, pod warunkiem że ich głównym celem jest ochrona zdrowia – orzekł WSA w Warszawie.
To już kolejny wyrok potwierdzający korzystną dla szpitali linię orzeczniczą w sprawie zwolnienia dla badań psychologicznych realizowanych w ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. Fiskus stoi na stanowisku, że takie konsultacje z psychologiem nie realizują głównego celu przewidzianego przez ustawodawcę w art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT, czyli profilaktyki. Już wcześniej NSA wypowiadał się w tej kwestii, uznając stanowisko organów za błędne, m.in. w wyrokach z 23 lipca 2013 r. (sygn. akt I FSK 1350/12) i z 20 kwietnia 2016 r. (sygn. akt I FSK 2031/14).
Tym razem również chodziło o badania z zakresu medycyny pracy. Zainteresowanymi były osoby prywatne, które potrzebowały zaświadczenia o zdolności do podjęcia zatrudnienia w zawodzie m.in. kierowcy, operatora wózka widłowego czy ciężkiego sprzętu budowlanego. Po przeprowadzeniu testów sprawności psychomotorycznej psycholog przeprowadzał rozmowę z pacjentem, by zdiagnozować potencjalne przeciwwskazania do wykonywania danego zawodu.
Reklama
Szpital był przekonany, że usługi psychologa są tak samo kluczowe dla profilaktyki, jak inne badania i w związku z tym są również zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy. Przepis ten dotyczy usług służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał jednak, że badania psychologiczne takim celom nie służą, bo diagnoza psychologa ma charakter doradczy, a jej głównym celem nie jest prewencja i przeciwdziałanie chorobom, tylko raczej wskazanie potencjalnych niebezpieczeństw związanych z pracą w danym zawodzie. Placówka ma więc płacić podatek według stawki 23 proc. – stwierdził organ.
WSA w Warszawie podzielił jednak pogląd szpitala. W ocenie sądu profilaktyka nie ogranicza się wyłącznie do zdolności psychoruchowej i dobrych wyników w testach sprawnościowych, bo zdrowie pracownika to również jego stan psychiczny. Sędzia Agnieszka Góra-Błaszczykowska podkreśliła, że sąd przykłada równie dużą wagę do badań psychologicznych, jak do innych usług o charakterze profilaktycznym. – Wydaje się, że organ dość stereotypowo potraktował badania psychologiczne, jakby chodziło tu o to, żeby pacjent porozwiązywał sobie jakieś puzzle – powiedziała sędzia.
Wyrok nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 24 maja 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 1595/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia