Proszę o przedstawienie zagadnienia dotyczącego klasyfikacji wydatków strukturalnych w ramach realizowanych projektów w nowym okresie programowania, zarówno Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER), jak i Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). W dotychczasowej perspektywie finansowej 2007–2013 każdy wydatek w 15 proc. współfinansowania krajowego stanowił wydatek strukturalny w odpowiednim obszarze i kategorii. Czy w przypadku PO WER również każdy wydatek w 8,11 proc. będzie strukturalny?
Wydatki stanowiące wkład krajowy, poniesione w związku z realizacją projektów w nowej perspektywie finansowej 2014–2020, nie stanowią wydatków strukturalnych.
Dane, które są wykazywane w sprawozdaniach Rb-WSa i Rb-WSb za 2014 i 2015 rok, będą wykorzystane do weryfikacji zasady dodatkowości perspektywy finansowej 2007–2013, z uwzględnieniem zasady automatycznego anulowania zobowiązania (tzw. zasada n+2), obowiązującej dla tego okresu.
Z kolei weryfikacja zasady dodatkowości dla okresu programowania 2014–2020 podlega zasadom określonym w art. 95 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. Szczegółowe zasady dotyczące weryfikacji przestrzegania zasady dodatkowości określono w pkt 2 załącznika X do wymienionego rozporządzenia. Zgodnie z tymi zapisami weryfikacja zasady dodatkowości dla perspektywy 2014–2020 polega na wykazaniu nakładów brutto na środki trwałe instytucji rządowych i samorządowych, przy czym państwo członkowskie nie ma obowiązku wykazywania tych kwot oddzielnie dla każdej z kategorii interwencji.
Uproszczony charakter weryfikacji zasady dodatkowości pozwala na uzyskanie danych o nakładach brutto na środki trwałe instytucji rządowych i samorządowych z obowiązującej sprawozdawczości.
Innymi słowy, w przypadku projektów realizowanych w nowej perspektywie finansowej 2014–2020, wkładu krajowego nie należy wykazywać w sprawozdaniach Rb-WSa i Rb-WSb. Natomiast wykazujemy jedynie wkład krajowy dotyczący realizacji projektów z poprzedniej perspektywy finansowej 2007–2013 oraz wydatki ponoszone na realizację działań/zadań finansowanych wyłącznie ze środków publicznych krajowych, które można dopasować do obecnie obowiązującej klasyfikacji wydatków strukturalnych. ©?
Zasada automatycznego anulowania zobowiązania
Zgodnie z zasadą n+2, jeżeli dany program operacyjny lub projekt ma być zakończony w roku n, to termin całkowitego rozliczenia upływa dwa lata po roku n (czyli jeśli program kończy się w 2013 r., trzeba go rozliczyć do końca 2015 r.)
Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) na 1260/1999 (Dz.Urz. UE z 2006 r. L 210, s. 25). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) na 1083/2006 (Dz.Urz. UE z 2013 r. L 347, s. 32).