Przyjęcie, że przy wnoszeniu akcji w SKA do spółki akcyjnej kosztem jest nominalna wartość akcji w SKA, rodzi ryzyka. Jakie?
Od 1 stycznia 2014 r. spółka komandytowo-akcyjna uzyskała status podatnika. Od tego dnia w ustawie CIT obowiązuje też zmieniony art. 15 ust. 1j pkt 2 lit. a, który reguluje zasady ustalania kosztu w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. W przypadku wnoszenia akcji w SKA objętych po 1 stycznia 2014 r. przepis mówi o wysokości wartości określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a. Nie odwołuje się już zatem – jak w poprzednim stanie prawnym – do kosztu uzyskania przychodu jako wartości nominalnej aportowanych akcji.
Artykuł 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT definiuje wartość przychodu. Pozornie jest to przychód określony wartością nominalną akcji, które są wnoszone w aporcie. Przyjęcie jednak, że przy wniesieniu akcji w SKA kosztem z tytułu objęcia w zamian akcji w spółce akcyjnej jest nominalna wartość akcji w SKA, rodzi pewne ryzyka.
Należy bowiem pamiętać, że w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT zawarto odwołanie do art. 14 ust. 1–3 uprawniającego organy do szacowania przychodu zgodnie z jego wartością rynkową. Sądy administracyjne wskazują, że zmiana przepisów w zakresie określania kosztów może mieć istotne znaczenie (wyrok NSA z 20 lipca 2015 r., sygn. akt II FSK 1772/13 oraz z 30 września 2015 r., sygn. akt II FSK 1814/13). Na razie brak jest jednak orzeczeń, które wprost odnosiłyby się do prawa organu do szacowania przychodu w wypadku objęcia akcji z agio, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.
Co ważne, wnosząc akcje w SKA do spółki akcyjnej, nie wolno zapomnieć o przepisie przejściowym zawartym w ustawie zmieniającej z 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1387). Nie definiuje on wprost kosztów z tytułu m.in. wniesienia akcji w SKA w aporcie do spółki, ale wskazuje wartości, o które ten przychód należy pomniejszyć. Innymi słowy wprowadza obowiązek pomniejszenia przychodu o wydatki historyczne (na nabycie lub objęcie akcji). Sposób ustalania kosztów przy aporcie akcji w SKA do spółki kapitałowej będzie zatem zależał od tego, kiedy akcje w SKA zostały objęte.
Paweł Tomczykowski partner w Kancelarii Ożóg Tomczykowski