Kto wynajmie znak towarowy należący do jego prywatnego majątku, może rozliczać się ryczałtem od uzyskanego przychodu – orzekł WSA w Łodzi.

Chodziło o podatnika, który wydzierżawił zarejestrowany znak towarowy spółce komandytowej, której był wspólnikiem. Umowę zawarł jednak prywatnie, jako osoba nieprowadząca działalności gospodarczej. Sądził, że od przychodów z tego tytułu będzie mógł płacić 8,5-proc. ryczałt.
Uważał, że w praktyce nie różni się to od sytuacji, w której wynająłby mieszkanie i rozliczał się z fiskusem w ten sposób, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.). Uważał, że nie ma znaczenia, czy dzierżawiona jest rzecz, czy prawo majątkowe, bo w obu wypadkach wynagrodzenie otrzymywałby w zamian za możliwość czerpania przez dzierżawcę pożytków związanych z jego majątkiem.
Możliwość dzierżawienia praw majątkowych potwierdził m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z 26 stycznia 2011 r. (sygn. akt IV CSK 274/10) – przypomniał podatnik. Powoływał się także na prawomocne wyroki m.in. WSA w Warszawie z 7 lipca 2014 r. (sygn. akt III SA/Wa 587/13) i WSA w Lublinie z 4 grudnia 2013 r. (sygn. akt I SA/Lu 711/13), a także nieprawomocne orzeczenie WSA w Poznaniu z 5 marca 2014 r. (sygn. akt I SA/Po 819/13).
Dyrektor izby skarbowej w interpretacji z 3 marca 2015 r. (nr IPTPB1/415-735/14-2/MD) stwierdził jednak, że czynsz dzierżawny to w świetle art. 18 ustawy o PIT przychód z praw majątkowych, z którego należy się rozliczać według skali podatkowej (18 i 32 proc.), a nie w formie zryczałtowanej.
WSA w Łodzi stanął po stronie podatnika. Przyznał, że co do zasady każdy przychód, którego źródłem są prawa majątkowe, powinien być kwalifikowany jako pochodzący z tego źródła. W tym wypadku jednak podatnik otrzymuje wynagrodzenie w związku z zawartą umową dzierżawy i to ona, a nie treść prawa majątkowego jest źródłem przychodu i określa warunki jego powstania.
Zwrócił uwagę na to, że w art. 16a ustawy o PIT jest mowa o określaniu przychodu z dzierżawy rzeczy lub praw majątkowych należących do majątku prywatnego. Potwierdza on, że znaki towarowe można oddać w odpłatne używanie. Podatnik ma zatem prawo płacić 8,5-proc. ryczałt, o ile w odpowiednim czasie złoży oświadczenie w tej sprawie do urzędu skarbowego – uznał WSA. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Łodzi z 24 września 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 657/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia