Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nie są pewne czy stosują się do przepisów prawa podatkowego mogą otrzymać poprzez Krajową Infomację Podatkową odpowiednią interpretację, dokonanych i planowanych rozliczeń. Interpretacje podatkowe wydawane przez Ministerstwo Finansów dzielone są na ogólne i indywidualne. Jak otrzymać jedną z nich?

Interpretacje indywidualne wydawane są wyłącznie na wniosek. Dokument zawiera ocenę stanowiska i uzasadnienie ze strony wnioskodawcy. Jeżeli organ podatkowy uzna je za zasadne, nie musi przedstawiać uzasadnienia prawnego. Jeżeli podmiot wydający nie zgadza się jednak ze stanowiskiem wnioskodawcy, wydaje własną interpretację, która może zostaćza skarżona w sądzie administracyjnym.

W imieniu Ministra Finansów interpretacje indywidualne wydają dyrektorzy 5 izb skarbowych: w Bydgoszczy, w Katowicach, w Łodzi, w Poznaniu oraz w Warszawie. Właściwość organu (dyrektora izby skarbowej) uzależniona jest od dwóch czynników:

  • miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy oraz
  • podatku, którego dotyczy wniosek.

Wnioski składać można w biurze KIP, listownie lub przez internet.

W biurze Krajowej Informacji Podatkowej

Potrzebny będzie ci wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który złożyć musisz w biurze KIP, zgodnym z miejscem zamieszkania lub siedziby. Z opis każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego zapłacisz 40 zł. Na odpowiedź będziesz czekać do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Listownie

Składając wniosek listownie możesz skorzystać z interaktywnego formularza wypełnianego na komputerze, lub ręcznie wypełnianego druku. Podobnie jak w powyższej sytuacji, koszt wynosi 40 zł za opis każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Przez internet

Aby złożyć wniosek o interpretację indywidualną przez internet będziesz musiał posiadać profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny. Koszt to 40 zł za opis każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Aby złożyć wniosek zaloguj się na platformie ePUAP i poprzez wyszukiwarkę znajdź formularz "wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej"