W najnowszym wystąpieniu RPO spytał więc ministra finansów, jak zamierza on przeciwdziałać takim sytuacjom.
Chodzi o art. 2a ordynacji podatkowej, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Zgodnie z tym przepisem niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego będą rozstrzygane na korzyść podatnika.