W najnowszym wystąpieniu RPO spytał więc ministra finansów, jak zamierza on przeciwdziałać takim sytuacjom.
Reklama
Chodzi o art. 2a ordynacji podatkowej, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Zgodnie z tym przepisem niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego będą rozstrzygane na korzyść podatnika.

Reklama
Rzecznik zwrócił uwagę na to, że już w trakcie procesu legislacyjnego pojawiały się opinie o niejednoznacznym charakterze tej regulacji. Może to prowadzić do wątpliwości interpretacyjnych podczas jej stosowania przez organy podatkowe – uważa RPO.
Jego zdaniem konieczne jest więc przeszkolenie urzędników, tak aby wyeliminować sytuacje, w których organ podatkowy, mimo istniejących wątpliwości odnośnie do treści normy prawnej, będzie wykazywać, że ich nie ma. Rzecznik obawia się, że organy podatkowe nie będą chciały narazić się na zarzut niedostatecznej dbałości o interes fiskalny państwa.
RPO spytał więc ministra, czy resort planuje przeprowadzenie szkoleń i czy wyda zalecenia, które w praktyce pomogą stosować klauzulę w jednolity sposób.