Od stycznia 2015 r. przedsiębiorcy mogą pytać nie tylko o kod CN, lecz także o rodzaj wyrobu. Pozwala to uniknąć błędnej klasyfikacji.
Wiążącą informację akcyzową (dalej: WIA) wydaje dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu na potrzeby opodatkowania wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów. Określa ona klasyfikację wyrobu akcyzowego lub samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) obowiązującej na dzień 1 marca 2009 r. (tj. dzień wejścia w życie ustawy o podatku akcyzowym) oraz rodzaj wyrobu akcyzowego. Rodzaj wyrobu akcyzowego zostaje opisany szczegółowo poprzez podanie charakterystycznych właściwości wyrobu (np. zawartość alkoholu etylowego) czy przeznaczenia wyrobu (np. wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe) w stopniu wystarczającym do określania opodatkowania wyrobu akcyzowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów.
Co daje WIA
Wyroby akcyzowe oraz samochody osobowe podlegają klasyfikacji taryfowej (każdy towar określony jest przez kod CN – Nomenklatury Scalonej), na podstawie art. 3 ustawy o podatku akcyzowym. Prawidłowe przypisanie kodu CN powoduje konsekwencje akcyzowe w zakresie produkcji oraz obrotu tym towarem. Podatnicy często popełniają błędy w klasyfikacji towarów do kodu CN, co skutkuje zapłatą nieprawidłowej kwoty akcyzy albo nawet brakiem zapłaty tego podatku. Na szczęście ustawa o podatku akcyzowym wprowadziła procedurę pozwalającą na wiążące ustalenie klasyfikacji danego wyrobu, tzw. WIA.
Przedsiębiorca, który ma WIA, ma też pewność, że dany wyrób jest wyrobem akcyzowym, posiada prawidłową klasyfikację w odniesieniu do wyrobu w układzie CN, wobec którego została ona wydana, w szczególności jest prawidłowa wysokość stawki podatku akcyzowego, a w przypadku samochodów, że dany pojazd jest samochodem osobowym. WIA powinna mu także ułatwić kontakty z organem celnym.
Przyda się też interpretacja
Zaleca się przedsiębiorcom, oprócz posiadania wiążącej informacji akcyzowej, także uzyskanie w następnej kolejności interpretacji indywidualnej w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku akcyzowym w odniesieniu do tego wyrobu. Bardzo ważne jest tutaj zachowanie kolejności. Jako pierwszą podatnik powinien uzyskać WIA, a dopiero potem wnioskować o interpretację indywidualną. Wystąpić o WIA może bowiem tylko ten, kto nie ma jeszcze wydanej interpretacji. Należy też pamiętać, że posiadanie WIA zapewnia ochronę tylko podatnikowi, który był jej wnioskodawcą i adresatem.
WIA jest ważna bezterminowo, chyba że nastąpią zmiany przepisów w podatku akcyzowym dotyczących danych wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych. Jeżeli wydana WIA jest niezgodna z tymi przepisami, to traci ona ważność. Podmiotowi, który posiada WIA, przysługuje uprawnienie do jej stosowania przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od daty utraty ważności WIA.
Z wydanych już przez dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu WIA wynika, że najwięcej wątpliwości dotyczyło klasyfikacji samochodów, a także stwierdzenia, czy dany wyrób jest wyrobem akcyzowym.
WAŻNE
Do wyrobów akcyzowych zaliczamy: wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy
Różne kody
W zdecydowanej większości wnioskodawcy byli przekonani, że zgłaszane przez nich samochody są samochodami specjalistycznymi bądź ciężarowymi, które należy klasyfikować do kodu CN 8705 lub 8704. Samochody klasyfikowane do tych kodów CN nie podlegają bowiem akcyzie. Przekonanie wnioskodawców wynikało zapewne z tego, że bardziej kierowali się oni znajomością przepisów ruchu drogowego. Jednak jak wynika z WIA wydanych przez dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu, powyższe pojazdy to samochody osobowe, które należy klasyfikować do kodu CN 8703 i w związku z tym podlegają one opodatkowaniu akcyzą. Według dyrektora IC we Wrocławiu zastosowanie wnioskowanego kodu CN 8704 lub 8705 do przedmiotowych pojazdów stanowiłoby naruszenie zasad klasyfikacji taryfowej określonych w regule 1 ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej.
Należy zauważyć, że bardzo ważny jest opis towaru lub samochodu przygotowany przez wnioskodawcę. Błędnie wykonany lub lakoniczny opis może być początkiem długiego sporu z organem celnym. Złożenie wniosku, w tym opis towaru, wybór kodu CN lub rodzaju wyrobu akcyzowego należy dobrze przemyśleć, jak też przewidzieć ewentualne skutki swojej decyzji.
Odmowa i odwołanie
Z punktu widzenia podatników posiadanie WIA powinno im ułatwić obrót samochodami osobowymi lub wyrobami akcyzowymi oraz zapewnić ochronę przed zmianami wykładni przepisów przez organy celne. Szkoda, że nie są publikowane decyzje odmowne (przepisy ustawy tego nie przewidują), jeżeli wnioski dotyczą wyrobów, które nie są akcyzowe. Także z publikacji takich decyzji odmownych podatnik zajmujący się wyrobami akcyzowymi mógłby odnieść wiele korzyści.
Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z decyzją dyrektora IC we Wrocławiu, może odwołać się do dyrektora Izby Celnej w Warszawie. Jeżeli odwołanie zostanie negatywnie rozpatrzone przez dyrektora Izby Celnej w Warszawie, to istnieje możliwość wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Jeżeli wyrok będzie nieprzychylny, to można wnieść skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Definicja
Samochody osobowe – to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
Obowiązujące stawki
18,6 proc. podstawy opodatkowania wynosi stawka akcyzy na samochody osobowe o poj. silnika powyżej 2000 cm sześc.
3,1 proc. podstawy opodatkowania – dla pozostałych samochodów osobowych
WIA w sprawie samochodów osobowych wydane od stycznia do lipca 2015 r.

Ad. 1 Chrysler Grand Voyager
Wnioskodawca przewidywał, że należy klasyfikować ten pojazd w układzie CN 8704 jako samochód ciężarowy (został zakwalifikowany jako samochód osobowy).
Ad. 2 FIAT Ducato
Wnioskodawca przewidywał, że należy klasyfikować ten pojazd w układzie CN 8705, ponieważ jest to samochód specjalistyczny, w policyjnej wersji przystosowanej dla potrzeb ekip techniki drogowej i ekologii. Uważał ponadto, że przedmiotowy pojazd po dokonaniu zabudowy nie jest pojazdem osobowym ani też ciężarowym, ale specyficznym pojazdem do wykonywania zadań specjalnych. Pojazd ten według wnioskodawcy powinien być zaklasyfikowany do CN 8705.
Ad. 3 Renault Master Furgon Pack Slim, wersja L2H2
Wnioskodawca przewidywał, że należy klasyfikować ten pojazd w układzie CN 8705, ponieważ jest to samochód silnikowy specjalnego przeznaczenia, „mobilny warsztat naprawczy”. Wnioskodawca nowy samochód ciężarowy przebudowuje, uzupełniając go w specjalistyczne wyposażenie warsztatowe oraz zwiększa z dwóch miejsc siedzących do pięciu miejsc siedzących.
Ad. 4 Land Rover
Wnioskodawca przewidywał, że należy klasyfikować ten pojazd w układzie CN 8703, ponieważ jest to samochód osobowy. Jednak we Włoszech samochód był zarejestrowany jako ciężarowy.
Ad. 5 Ford Transit typu FCD „Transit Brygadowy”
Wnioskodawca przewidywał, że należy ten pojazd klasyfikować w układzie CN 8704, ponieważ jest to samochód brygadowy/pożarniczy, przeznaczony do przewozu osób i narzędzi oraz wyposażenia, występujący w wersjach z dwoma i z trzema rzędami siedzeń.
Ad. 6 Ford Galaxy
Wnioskodawca przewidywał, że należy klasyfikować ten pojazd w układzie CN 8705, ponieważ jest to pojazd specjalny ze specjalnym oznakowaniem, a w Niemczech służył jako doraźna pomoc drogowa/przewoźny warsztat mechaniczny.
Podstawa prawna
Ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.). Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.Urz. WE z 1987 r. L 256, str. 1 ze zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382 ze zm.).