Ze zwolnienia w PIT będą korzystać także otrzymane z ZFŚS świadczenia na zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej. Nie ma tu limitu kwotowego
Wraz z początkiem 2016 r. zostaną zmodyfikowane zasady stosowania zwolnień dla przychodów, jakie są uzyskiwane wraz z otrzymaniem świadczeń związanych z opieką nad dziećmi.
W pierwszej kolejności należy wskazać, że prawodawca poszerzy zakres stosowania zwolnienia dla świadczeń finansowanych środkami z ZFŚS. O ile obecnie rodzice posyłający dzieci do żłobka lub klubu dziecięcego, otrzymawszy z ZFŚS świadczenie na ten cel, nie zapłacą od takiego przychodu podatku dochodowego, o tyle od nowego roku z takiego samego zwolnienia skorzystają podatnicy otrzymujący również dofinansowanie, finansowanie lub świadczenie niepieniężne służące zapewnieniu dzieciom opieki przedszkolnej.
Tak jak do tej pory, w przypadku finansowania świadczenia środkami z ZFŚS zwolniony jest cały przychód, gdyż nie ma zastosowania żaden limit kwotowy.
Zwolnienie nie dotyczy świadczenia związanego z zapewnieniem dziennego opiekuna.
W związku z tym, że świadczenia mają być finansowane środkami z ZFŚS, w dalszym ciągu przychód nie będzie stanowił podstawy naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zwolnienie od PIT i wyłączenia z podstawy naliczania składek odprowadzanych do ZUS będzie miało zastosowanie (w dalszym ciągu) bez względu na to, czy pracodawca przekaże osobie uprawnionej świadczenie pieniężne czy o charakterze niepieniężnym.[przykłady 4 i 5]
PRZYKŁAD 4
Cała pomoc bez składek...
Spółka nie posiada przedszkola firmowego, ale dopłaca pracownikom do opłat, które ci ponoszą w związku z koniecznością uiszczania opłat za żłobek lub przedszkole. Zgodnie z regulaminem ZFŚS dopłaty są finansowane środkami z ZFŚS. W 2015 r. dopłaty do żłobka w całości korzystają ze zwolnienia, a dopłaty do przedszkola jedynie w ramach rocznego limitu 380 zł. Cały przychód uzyskiwany z tego tytułu przez pracownika nie podlega oskładkowaniu. Począwszy od 2016 r. w całości zwolnione będą zarówno dopłaty do pobytu dzieci w żłobku, jak i w przedszkolu. W dalszym ciągu przychód nie będzie podlegał oskładkowaniu ZUS.
WAŻNE
Zwolnienie jest stosowane bez względu na to, czy dziecko uczęszcza do przedszkola/żłobka/klubu dziecięcego publicznego czy prywatnego
PRZYKŁAD 5
...i bez podatku
Przy spółce działa przedszkole zakładowe z oddziałem żłobkowym. Pracodawca finansuje utrzymanie placówki ze środków z ZFŚS. Pracownicy spółki mogą korzystać z przedszkola i żłobka bezpłatnie. W związku z tym wartość świadczenia, w ramach którego dzieci pracowników przebywają w przedszkolu, stanowi przychód podatkowy ze stosunku pracy. W 2015 r. przychód podatkowy uzyskiwany przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola zwolniony jest jedynie w ramach limitu rocznego 380 zł, a przychód z tytułu oddawania dzieci pod opiekę w ramach oddziału żłobka jest w całości zwolniony od PIT. Od 2016 r. w całości zwolnione będą zarówno świadczenia w postaci pobytu dzieci w żłobku, jak i w przedszkolu. W dalszym ciągu przychód nie będzie podlegał oskładkowaniu ZUS.

Opieka w placówce
Ani ustawa o podatku dochodowym, ani ustawa regulująca zasady funkcjonowania ZFŚS nie definiują pojęcia żłobek, klub dziecięcy ani przedszkole.
Według odrębnych przepisów w żłobku jest sprawowana opieka nad dziećmi w wieku od ukończenia 20. tygodnia życia. Z kolei w klubie dziecięcym jest sprawowana opieka nad dziećmi w wieku od ukończenia roku życia.
Przy czym do zadań żłobka, jak i klubu dziecięcego należy w szczególności:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
Do przedszkola uczęszczają dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy trzy lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy sześć lat.