Wygląda na to, że przepisy, które miały rozwiać wątpliwości, będą dotyczyć jedynie tych przychodów i kosztów, które podatnik uzyskał i poniósł przed 1 stycznia 2016 r.
Co więcej, nowe regulacje będą się odwoływać do art. 15b ustawy o CIT oraz art. 24d ustawy o PIT, które już w tym czasie nie będą obowiązywać. Chodzi o ustawę z 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Jeszcze nie została ona podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw, a już rodzi wątpliwości.
Głównym jej celem jest zachęcanie obywateli i przedsiębiorców do bardziej powszechnego wykorzystywania polubownych metod rozwiązywania sporów (mediacja/arbitraż). Natomiast dodatkowo reguluje ona niezmiernie ważną kwestię podatkową – kiedy podatnik powinien skorygować swoje rozliczenia w PIT lub CIT w związku z wystawieniem lub otrzymaniem faktury korygującej. Na bieżąco czy powinien cofać się do okresu, w którym została wystawiona.