Szukam pracy – pisze pan Krzysztof. Wyjaśnia, że zastanawia się nad posadą handlowca, która jednak łączy się z częstymi wyjazdami. – Czy więc jeżeli np. pracodawca zapewni mi lokal służbowy, będzie musiał pomniejszyć wypłacane wynagrodzenie o wartość takiego świadczenia – pyta czytelnik.
Nie. Kwestia mieszkań służbowych i innych świadczeń na rzecz pracownika została już rozstrzygnięta. Oczywiście przez wiele lat interpretacja art. 12 ust. 1 ustawy o PIT budziła mnóstwo wątpliwości. Wynikało to z tego, że zgodnie z tym przepisem przychodami ze stosunku pracy są wszelkie świadczenia otrzymywane przez pracownika w związku z pozostawaniem w stosunku pracy, które pokrywane są ze środków pracodawcy.
Jednak Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13) – dał wytyczne, kiedy powstaje przychód. Wskazał, że opodatkowane są tylko te świadczenia, które zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie), leżą w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść (w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku), a korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnej osobie.
Na tej podstawie Naczelny Sąd Administracyjny wydał korzystne orzeczenia dotyczące właśnie noclegów zapewnianych przez pracodawcę pracownikom mobilnym. W wyroku z 19 września 2014 r. sygn. akt II FSK 2280/12 stwierdził, że wprawdzie skorzystanie ze świadczenia w postaci noclegu wykupionego przez pracodawcę niewątpliwie następuje za zgodą pracownika, niemniej świadczenie to nie jest spełnione w jego interesie, ale w interesie pracodawcy obowiązanego do właściwego zorganizowania pracy.
Z kolei w wyroku z 2 października 2014 r. sygn. akt II FSK 2387/12 NSA stwierdził, że obowiązek zagwarantowania prawidłowej organizacji pracy nie może być utożsamiany tylko z zapewnieniem biurka, materiałów biurowych, pokryciem kosztów eksploatacji samochodu służbowego lub kosztów zużytej energii elektrycznej. Należy go odnosić i analizować w kontekście konkretnych obowiązków pracowniczych i wynikających z nich oczekiwań pracodawcy. Sąd wyjaśnił, że skoro prawidłowe i efektywne wykonywanie obowiązków pracowniczych wymaga od pracownika nocowania w hotelu, aby w określonym czasie dotrzeć do kontrahenta, to zapewnienie tej możliwości przez pracodawcę nie jest korzyścią pracownika, ale właśnie wypełnieniem przez pracodawcę ustawowego obowiązku prawidłowego organizowania pracy, aby była ona wydajna i należytej jakości. – Zapewnienie możliwości nocnego wypoczynku odpowiada także obowiązkowi pracodawcy organizowania pracy w sposób zmniejszający uciążliwość pracy – stwierdził sąd. Dlatego, mimo bardzo szerokiego ujęcia w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT przychodów ze stosunku pracy, nie każde świadczenie spełnione przez pracodawcę na rzecz pracownika podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Pan Krzysztof nie musi się obawiać pomniejszania pensji przez pracodawcę, ponieważ obecnie z takim podejściem zgadza się również fiskus. Potwierdza to korzystna interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31 sierpnia 2015 r. nr IBPB-2-1/4511-196/15/ASz. Co ważne dla czytelnika – mowa w niej nie tylko o noclegach, ale i gastronomii.

Podstawa prawna Art. 12 z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).